Prima pagina arrowArhanghelii

Arhanghelii

Arhanghelii sunt Fiii lui Dumnezeu
15.jpg
Ierarhia Arhanghelilor aparþine celei de-a treia triade angelice, care este ºi cea mai apropiatã de nivelul de conºtiinþã uman.
Iatã cum prezintã Sfântul Dionisie Areopagitul, celebrul angelolog creºtin, acest cor angelic în lucrarea sa Ierarhia cereascã: "Corul Sfinþilor Arhangheli se aflã pe aceeaºi treaptã cu corul Întâietorilor Cereºti ºi cu corul Sfinþilor Îngeri. (…) Sfânta treaptã a Arhanghelilor (…) comunicã atât cu preasfinþii Întâietori, cât ºi cu sfinþii Îngeri. Cu cei dintâi pentru cã este întoarsã (orientatã) spre Începutul cel care este mai presus de Fiinþã (Dumnezeu), iar cu îngerii pentru cã ea este în acelaºi timp ºi o treaptã (ierarhie angelicã) tãlmãcitoare, primind iluminãrile Dumnezeieºti de la Întâietori, în mod ierarhic ºi vestindu-le îngerilor în chip îngeresc ºi, în continuare, prin îngeri, descoperindu-ni-le nouã, pe mãsura sfinþeniei fiecãruia dintre noi, ºi iluminându-ne astfel în chip Dumnezeiesc."
În tradiþia româneascã, arhanghelii mai sunt numiþi ºi sfinþii voievozi, prin echivalarea termenului grecesc care înseamnã fruntaºi ai îngerilor. Arhanghelii supravegheazã îngerii pãzitori ºi celelalte cete de îngeri din apropierea noastrã, indiferent de misiunea lor.
În Vechiul Testament, dar ºi în Noul Testament apar dese întâlniri ale strãmoºilor noºtri cu reprezentanþi ai acestui ordin.
Existã nenumãraþi Arhangheli, unii dintre ei fiind binecunoscuþi în lumea creºtinã ºi chiar sãrbãtoriþi la anumite date precise. Trei dintre ei sunt menþionaþi în mod explicit în Biblie: Mihail, Gabriel ºi Rafael.
În Apocalipsã sunt menþionaþi 7 arhangheli care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu.
Dar Arhanghelii nu sunt cunoscuþi numai în tradiþia creºtinã, ci ºi în cea ebraicã, islamicã, egipteanã ºi în diferitele tradiþii orientale, ei jucând mai ales rolul de intermediari între ierarhiile angelice superioare ºi umanitate.
În textele apocrife apar ºi numele altora, cel mai cunoscut dintre aceºtia fiind Uriel.
Ordinul acestor îngeri este numit în tradiþia ebraicã Bene Elohim (Fiii lui Dumnezeu). Sefira corespondentã este Hod ceea ce înseamnã Slava. Numele lui Dumnezeu este aici Elohim Sabaoth (Dumnezeul Armelor). Litera ebraicã ce le corespunde este Heth, dezvãluind axa energeticã grai – fãrã grai. Iniþiaþii în tradiþia Kabbala-ei comunicau cu Dumnezeu prin intermediul arhanghelilor. În cadrul acestei tradiþii se vorbeºte despre 12 sau chiar mai mulþi arhangheli.
Acest ordin este influenþat de sfera subtilã a planetei Mercur.
Partea din fiinþa umanã influenþatã de aceºti îngeri sunt rinichii.
Principiul divin care se exprimã prin arhangheli este "jos", complementar cu "sus", principiul divin care se exprimã prin întâietori.
În tradiþia islamicã sunt cunoscuþi 4 arhangheli. În Coran este adeseori citatã prezenþa arhanghelilor, în special a arhanghelilor Gabriel ºi Mihail.
Arhanghelii au ca atribute esenþiale: ridicare de laudã lui Dumnezeu, mãrturisirea credinþei lor prin fapte ºi punerea necondiþionatã în slujba dreptãþii divine.

Arhanghelii sunt Spirite ale Focului Divin

18.jpg
Iniþiatul Rudolf Steiner îi numeºte pe arhangheli "spirite ale focului".
Conform învãþãturilor egiptene arhanghelii sunt inspiratori ºi cãlãuze ale marilor comunitãþi, grupuri sau popoare. Spirite ale focului divin purificator, arhanghelii au ca principalã misiune ducerea la bun sfârºit a planurilor divine pe Pãmânt.
În sufletul fiecãrui popor se exprimã viaþa unui arhanghel. El îºi trãieºte propria tinereþe în tinereþea poporului pe care-l conduce. Dar când un popor îmbãtrâneºte sau chiar se destramã, el realizeazã o desprindere de acel popor, situaþie care de obicei coincide cu desfiinþarea completã a respectivului popor.
Arhanghelii sunt mesageri trimiºi de Dumnezeu omenirii. Ei oferã sprijin spiritual ºi inspiraþie. Primim din lumina ºi din puterea lor, ca prin propriile noastre forþe sã participãm împreunã cu Dumnezeu la crearea universului.

Arhanghelii trezesc ºi amplificã Stãri Benefice

Arhanghelii au o disponibilitate aproape nelimitatã, ºi mai ales atunci când avem stringentã nevoie de ajutorul lor, putem sã invocãm cu
credinþã prezenþa lor în universul nostru lãuntric.
Prietenia ºi solicitudinea pe care arhanghelii o manifestã faþã de noi este exemplarã, este sublimã, este chiar idealã. Ei ne aratã infinita realitate Divinã. Atunci când le acceptãm prezenþa, nu facem altceva decât sã invitãm miracolele sã pãtrundã în vieþile noastre.
Fiinþa umanã care reuºeºte, datoritã puritãþii ºi deschiderii sale sufleteºti, sã intre în comuniune cu arhanghelii îºi poate trezi ºi amplifica prin intermediul lor o gamã foarte variatã de stãri, cum ar fi: bucuria, împlinirea, umilinþa, iubirea pentru Dumnezeu, aspiraþia spiritualã, detaºarea, pacea, luciditatea ºi dragostea pentru toate celelalte fiinþe umane.
În faimoasa scriere a Gittei Mallasz, Dialoguri cu îngerul, existã un sfat Dumnezeiesc pe care îngerii ni-l transmit. Acest sfat este totodatã un imperativ categoric. El sunã astfel: "Cere! Cere! Cere!". Aceasta implicã sã cerem în permanenþã, cu multã credinþã, într-un mod ferm, ajutorul plin de iubire, ajutorul divin, altruist al arhanghelilor.
Regãsim aceastã idee în una dintre legile fundamentale Dumnezeieºti care a fost revelatã nouã oamenilor de cãtre Iisus Christos: "Cere ºi þi se va da, cautã ºi vei gãsi, bate ºi þi se va deschide".
O veche rugãciune invocã sprijinul arhanghelilor:

"Fie ca Sfântul Arhanghel Mihail sã fie ºi sã rãmânã mereu în dreapta trupului ºi a fiinþei mele.
Fie ca Sfântul Arhanghel Gabriel sã fie ºi sã rãmânã mereu în stânga trupului ºi a fiinþei mele.
Fie ca Sfântul Arhanghel Uriel sã fie ºi sã rãmânã mereu în faþa trupului ºi a fiinþei mele.
Fie ca Sfântul Arhanghel Rafael sã fie ºi sã rãmânã mereu în spatele trupului ºi a fiinþei mele.
Fie ca Preasfânta Prezenþã a Duhului lui Dumnezeu sã fie ºi sã rãmânã mereu deasupra capului ºi a fiinþei mele".

Arhanghelii sunt Protectori ai Omenirii

Arhanghelii asigurã armonia dintre viaþa individualã ºi cea a colectivitãþilor umane (popoare, neamuri). Ei stabilesc legãturile dintre sufletele individuale ºi sufletele naþionale.
Arhanghelii vegheazã asupra destinului spiritual al umanitãþii, inspirând, protejând ºi ghidând marile colectivitãþi umane.
Fiecare arhanghel este descris în mod tradiþional ca având anumite atribute specifice, astfel încât ajutorul sãu este cerut în mod predilect în anumite situaþii. De-a lungul istoriei planetare diferiþi arhangheli au inspirat ºi susþinut anumite colectivitãþi umane; oamenii îndreptându-ºi atenþia spre arhangheli pentru a primi ajutor. Ei aduc acelora care îi invocã o protecþie divinã infailibilã.
Arhanghelul Mihail este conducãtorul forþelor divine ale binelui în lupta împotriva forþelor rãului. Fiecare arhanghel este conducãtorul unei mari legiuni de îngeri în lupta împotriva forþelor întunericului.
Arhanghelii sunt mesageri trimiºi de Dumnezeu omenirii. Ei ne dãruiesc revelaþii ºi tot ceea ce ne este necesar pentru a evolua spiritual. Arhanghelii ne oferã ajutor ºi iubire de cea mai bunã calitate pentru viaþa de zi cu zi.

Intervenþii ale Arhanghelilor

angel302.jpg
Fiecare arhanghel este descris în mod tradiþional ca având anumite atribute specifice, astfel încât ajutorul sãu este cerut în mod predilect în anumite situaþii.
Arhanghelul Gabriel este cunoscut ca vestitor al naºterilor. El este menþionat de 4 ori în Biblie, de fiecare datã având rol de mesager divin. În Genezã, arhanghelul Gabriel i-a apãrut lui Abraham aducându-i la cunoºtinþã cã soþia sa Sara, în vârstã ºi stearpã, va naºte un fiu. Acelaºi arhanghel i-a apãrut Elisabetei, vestind-o cã va avea un fiu. El este Îngerul Bunei Vestiri, care i-a anunþat Fecioarei Maria naºterea Mântuitorului.
În tradiþia islamicã Gabriel este considerat Spiritul Divin al Adevãrului sub protecþia cãruia s-a nãscut Islamul. Profetul Mahomed afirma cã arhanghelul Gabriel, cel cu 140 de perechi de aripi, i-a dictat Coranul vers cu vers.
Arhanghelul Mihail este cunoscut ca luptãtor, fiind cel care alungã balaurul, adicã pe îngerul cel cãzut, Lucifer, ºi restabileºte regatul luminii pe pãmânt (lupta arhanghelului Mihail cu Satana pentru trupul neînsufleþit al lui Moise).
Arhanghelul Rafael este cel care a adus pãstorilor vestea naºterii Mântuitorului. În Zohar (Cartea Splendorii) se afirmã cã arhanghelul Rafael este însãrcinat cu tãmãduirea planetei ºi, datoritã acestei purificãri, omul poate fi vindecat oricând de toate bolile sale. În Cartea lui Tobias, arhanghelul Rafael îi ajutã pe cei bolnavi ºi suferinzi, aducând salvãri miraculoase, vindecãri în cazuri aparent de nerezolvat.
Sunt cunoscuþi din Biblie ºi alþi arhangheli: Raguel, Uriel, Zerachiel, Chamaliel, Tsaphiel.
În Cartea lui Enoh, arhanghelul Uriel este denumit îngerul veghetor si protector al celor aflaþi sub spaimã ºi teroare.

Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ei inca vin prin cerul din zori cu aripile intinse, Iar muzica lor cereasca pluteste deasupra lumii obosite."
William Shakespeare