Prima pagina arrowIngerii intelepciunii

Ingerii intelepciunii

ingerii-intelepciunii.jpg

Numele fiinţelor cereşti ne revelează calitatea lor divină specifică.
Îngerii și Îngerele Înțelepciunii ne ghidează, învaţă, îndrumă, susțin, asistă, însoţesc,
inspiră, impulsionează, veghează, ocrotesc şi protejează să accedem la înțelepciune.

Îngerii Înțelepciunii ne conduc către înțelepciunea divină
Înțelepciunea a fost recunoscută și prețuită în toate tradițiile și culturile lumii, în toate timpurile.
Civilizațiile antice i-au respectat și admirat pe înțelepți, care și-au revelat pe deplin adevărata lor natură divină, sensul vieții și au ajutat oamenii să cunoască adevărul, urmând calea către desăvârşirea spirituală.
În tradiția ebraică sunt menționați mai mulți Îngeri ai Înțelepciunii.
O legendă afirmă că Dumnezeu i-a ordonat unui Înger al Înțelepciunii să-l ducă pe
Moise într-un loc unde se aflau miriade de erudiţi care se îndeletniceau cu desluşirea
scripturilor sacre.
În cartea Despre Iubirea în Cuplu, faimosul clarvăzător și mistic creștin Emanuel
Swedenborg descrie Tărâmurile Subtile, locuitorii şi preocupările lor: „Am avut odată o
conversaţie cu doi Îngeri, unul din partea de Răsărit a Lumilor Angelice, iar altul din
partea de Miazăzi: „Ai idee despre preocupările pentru înţelepciune din lumea noastră?
Am răspuns: „Nu, nu încă.” Ei au spus: „Sunt foarte multe. Cei care iubesc adevărul
dintr-o iubire spirituală, cei care iubesc adevărurile doar pentru că ele sunt adevăruri şi
mijloace de a ajunge la înţelepciune, se adună la un anumit semnal pentru a discuta
probleme care necesită o înţelegere mai profundă şi a formula concluzii.” Ei m-au luat
de mână, spunând: „Urmează-ne şi vei vedea şi vei auzi. Azi a fost dat semnalul pentru
întâlnire.” Am fost condus la locul întâlnirii unde erau aşezaţi iubitorii înţelepciunii. Pe
o masă se afla un sul de hârtie sigilat cu o pecete. Cei doi Îngeri au rupt sigiliul, au citit
arcana înţelepciunii înscrisă acolo, pe care ei trebuiau să o discute. Acea arcană fusese
scrisă şi pusă pe masă de către Îngerii celui de-al Treilea Cer. Erau scrise trei
fragmente din Biblie. Dedesubt era scris: „Combinaţi aceste trei fraze într-una singură,
scrieţi-o pe o hârtie albă şi puneţi hârtia pe masă, iar noi vom citi. Dacă fraza va fi bine
echilibrată şi justă, fiecare va primi un dar sub formă de înţelepciune.” Cei doi Îngeri
s-au retras şi au fost luaţi înapoi în Raiul lor. Cei care se aflau aşezaţi au început să
discute şi să analizeze arcana, au observat că ele formau o serie coerentă, au scris
concluzia pe o foaie nouă de hârtie. În acel moment, Îngerii au apărut într-o lumină
albă, strălucitoare şi au luat acea hârtie cu ei în Rai. După ce ea a fost citită acolo, cei
care erau în sală au auzit următoarele cuvinte, repetate de trei ori: „Bine formulat!”. Și
imediat a apărut zburând un Înger din Cer. Avea două aripi la picioare şi două la
tâmple, în mâini ţinea darurile, care erau robe,bonete, şi ghirlande de laur. El a dăruit
celor care se aflau în partea de Miazănoapte robe de culoarea opalului; celor de la
Apus le-a dat robe stacojii; celor de la Miazăzi le-a dăruit pălării ale căror boruri erau
decorate cu fire de aur şi perle, iar pe marginea ridicată din partea stângă erau prinse
diamante tăiate în formă de flori; celor de la Răsărit le-a oferit ghirlande de laur în
care erau rubine şi safire.”
Îngerii și Îngerele Înțelepciunii ne inspiră și ajută să ne deschidem inima și mintea, să devenim receptivi față de înțelepciunea divină.
Regăsim acest aspect în lucrarea Cele 4 Doctrine Principale ale Noului Ierusalim, de Emanuel Swedenborg: „Toate lucrurile care apar în lumea spirituală sunt corespondenţe; căci ele corespund sentimentelor îngerilor şi spiritelor. Din acest motiv, cei care iubesc binele şi adevărul şi implicit înţelepciunea şi inteligenţa, locuiesc aici în palate magnifice, înconjurate de grădini pline de pomi încărcaţi cu rod, iar în jurul acestora sunt din nou câmpii şi păşuni unde se odihnesc turme; toate acestea sunt simbolice.”
În cartea Înțelepciunea Angelică despre Iubirea Divină și Înțelepciunea Divină,
Swedenborg ne destăinuie această concepţie angelică: „Ori, întrucât Înţelepciunea îşi
trage Existenţa din Iubire, rezultă că Divina Înţelepciune este, de asemenea, şi Fiinţa.
De aici deducem că Iubirea şi Înţelepciunea luate împreună sunt Fiinţa Divină, dar că,
luate în mod distinct, Iubirea este numită Fiinţa Divină, iar Înţelepciunea – Existenţa
Divină.”
Cât despre înţelepciunea Îngerilor, care derivă din faptul că ei trăiesc învăluiţi direct
de Lumina Divină, Swedenborg afirmă: „Înţelepciunea Îngerilor nu poate fi descrisă cu
ajutorul limbajului uman, nu poate fi ilustrată decât cu ajutorul unor exemple. Îngerii
pot să exprime cu un singur cuvânt ceea ce oamenii nu pot exprima în fraze întregi;
altfel spus Îngerii pot exprima într-un singur cuvânt un număr foarte mare de stări, care
nu pot fi exprimate de niciun cuvânt al niciunei limbi de pe Pământ… Îngerii pot
exprima în câteva cuvinte ceea ce oamenii scriu în volume întregi şi pot înţelege doar
din câteva cuvinte universul interior al celui care vorbeşte… Și Îngerii îşi
perfecţionează în permanenţă înţelepciunea, dar pot să realizeze aceasta întru
eternitate, datorită faptului că înţelepciunea divină este infinită, în timp ce cea a
îngerilor este finită.”


Îngerii Înțelepciunii ne insuflă să ne trezim înțelepciunea inimii
Îngerii și Îngerele Înțelepciunii ne inspiră să-L rugăm sincer, cu ardoare pe
Dumnezeu să ne dea înțelepciune:
„Iubirea de Dumnezeu este înţelepciunea slăvită şi cui voieşte El, aceluia o împarte
după chibzuinţa Sa.” Cartea Înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul), 1, 13,
„Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui izvorăşte ştiinţa şi prevederea.” Pildele lui
Solomon, 2, 6
Cu infinită iubire, ei ne îndrumă și asistă să descoperim înțelepciunea prin trezirea
inimii, a sufletului, cunoscându-ne pe noi înșine.
În lucrarea Înțelepciunea Angelică despre Iubirea Divină și Înțelepciunea Divină,
Swedenborg dezvoltă această idee: „Întrucât însăşi Divina Esenţă este Iubirea şi
Înţelepciunea, rezultă de aici că în fiinţa umană există două Facultăţi ale vieţii: una
potrivit căreia ea capătă Înţelegerea şi alta potrivit căreia ea capătă Voinţa. Facultatea
potrivit căreia omul capătă Înţelegerea preia tot ce-i aparţine din influxul Înţelepciunii
care provine de la Dumnezeu, iar facultatea potrivit căreia el capătă Voinţa preia tot
ce-i aparţine din influxul Iubirii care provine de la Dumnezeu.”
Îngerii și Îngerele Înțelepciunii ne revelează că putem primi această virtute de la
înțelepți pentru că ei au asimilat-o deja, parcurgând cu abnegație, atenție și perseverență
un drum lung al evoluției spirituale, ne îndrumă să ne orientăm către inimă, să
acumulăm înțelepciune în inimă:
„Înţelepciunea sălăşluieşte în inima celui înţelept.” Pildele lui Solomon, 14, 33,
„Inima celui înţelept dă înţelepciune gurii lui şi pe buzele sale sporeşte ştiinţa.” Pildele lui Solomon, 16, 23
Acești îngeri ne sfătuiesc să ascultăm așa cum se cuvine, să luăm aminte, să primim
în inimă învățăturile pe care le auzim de la înțelepți.
Astfel ne vorbesc Pildele lui Solomon:
„Plecându-ţi urechea la înţelepciune şi înclinând inima ta spre bună chibzuială.” 2,2,
„Când înţelepciunea se va sui la inima ta şi ştiinţa va desfăta sufletul tău.” 2,10
Cu infinită delicatețe, ei ne impulsionează și susțin să ne trezim și hrănim sufletul, calitățile sufletului: „Cel ce dobândeşte înţelepciune iubeşte sufletul său şi cel ce ţine cu tărie la pricepere află fericirea.” Pildele lui Solomon, 19, 8
Aceste Ființe Angelice ne ajută să înțelegem că evoluția spirituală este intim corelată cu gradul de trezire a înțelepciunii: „Înţelepciunea înalţă pe fiii săi, şi poartă grijă celor care o caută.” Cartea Înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul), 4, 12
Cu multă compasiune, în anumite momente privilegiate, situații speciale, Îngerii și Îngerele Înțelepciunii ne ajută să ne dăm seama, observăm, conștientizăm că:
„... înţelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu.” Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, cap. 3, 19, iar înțelepciunea lui Dumnezeu este de multe ori neînțeleasă de oameni, fiind privită ca nebunie.

Îngerii Înțelepciunii ne îndeamnă să dobândim înțelepciunea practică
Îngerii și Îngerele Înțelepciunii ne ghidează să trezim şi să aprofundăm starea de
înţelepciune în fiinţa noastră.
Ei ne inspiră și ajută să înțelegem că putem dobândi înțelepciune deschizându-ne
față de profunzimea, sensul experiențelor, lecțiilor de viață, recunoscând tot ceea ce este
bun și divin pentru noi și ceilalți, trecând dincolo de aparențe.
Ne învață să asimilăm înțelepciune reflectând clar, lucid, detașat și profund asupra
experiențelor, înțelegându-le, sintetizându-le, extrăgând esențele din ele.
Tot în lucrarea Înțelepciunea Angelică despre Iubirea Divină și Înțelepciunea Divină,
Emanuel Swedenborg revelează: „Din faptul că Divina Esenţă însăşi este Iubirea şi
Înţelepciunea rezultă că toate lucrurile din Univers se referă la Bine şi la Adevăr; căci
tot ceea ce provine din Iubire este numit bine, şi tot ce provine din Înţelepciune este
numit adevăr.”
Acești îngeri ne impulsionează să acționăm cu înțelepciune în toate situațiile și
conjucturile vieții, să alegem înțelepciunea practică, să luăm decizii pline de bun simț și
inteligență pentru binele și fericirea noastră și a celorlalți, să avem dreapta măsură în
toate, să fim chibzuiți, cumpătați, prudenți, umili, adaptabili, să stabilim raporturi
sincere şi corecte.
După cum spune, în continuare, Swedenborg: „Omul înţelept este un recipient al
Divinei Iubiri şi al Divinei Înţelepciuni de o manieră mai adecvată, deci într-un mod
mai plenar decât omul simplu.”
În Biblie este scris: „Dacă vine mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei
smeriţi.” Pildele lui Solomon, 11, 2.
Îngerii și Îngerele Înțelepciunii ne îndrumă să studiem și înțelegem învățăturile străvechi și faptul că înțelepciunea acestor scrieri poate fi aplicată în toate domeniile vieții, inclusiv pentru o bogată practică și experienţă spirituală, echilibru vital, sufletesc, mental şi spiritual, pace, sănătate, longevitate, bunăstare la toate nivelele ființei.
Tot în Biblie găsim:
„Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are.” Pildele lui Solomon, 16, 22,
„Înţelepciunea este luminată şi neînserată şi cei care o iubesc o văd uşor şi cei care o caută o găsesc” Cartea Înţelepciunii lui Solomon, 6, 12,
Cel care îşi bate capul cu înţelepciunea îndeplineşte desăvârşirea minţii şi cel care îşi pierde somnul pentru ea va fi în curând fără de grijă.” Cartea Înţelepciunii lui Solomon, 6, 15.
Cu multă atenție, acești îngeri ne călăuzesc să dobândim, cu ajutorul intuiției, o concepţie globală, integratoare, unitară, armonioasă despre Univers, lume, om, poziţia sa în Univers, Realitatea Existenței lui Dumnezeu.
Atunci când invocăm constant Îngerii și Îngerele Înțelepciunii, reușind să stabilim o legătură privilegiată de prietenie spirituală cu ei, în ființa noastră se trezește și înflorește o atitudine de dăruire faţă de Dumnezeu, viața divină.
În aceeași lucrare, Swedenborg explică: „Iubirea este Fiinţa, iar Înţelepciunea este Existenţa, căci nu există Iubire decât în Înţelepciune, şi nu există defel Înţelepciune dacă nu prin Iubire. Iubirea şi Înţelepciunea sunt cele două aspecte esenţiale ale tuturor trăsăturilor vieţii omului. Toate trăsăturile vieţii sale de zi cu zi, ale moralităţii şi ale vieţii sale spirituale depind de acestea două, iar fără acestea două ele nu sunt nimic. Universul Creat, considerat potrivit Ordinii Divine, este chiar atât de plin de Înţelepciunea izvorâtă din Iubire, încât s-ar zice că toate lucrurile din acest întreg macrocosmic sunt înţelepciunea însăşi, fiindcă ele dăinuie în mod nedefinit într-o ordine succesivă şi simultană atât de desăvârşită încât atunci când sunt luate împreună ele constituie un tot unitar.”
Aceste Ființe Angelice ne îndrumă să aspirăm la cunoașterea binelui divin, adevărului ultim, frumuseţii perfecte, purității sufletești, dragostei, respectului pentru sine şi ceilalți, iubirii necondiţionate şi credinţei de nezdruncinat în Dumnezeu, Legilor Divine; să ne punem la unison cu Voința Divină.
Acest sfat este în Biblie: „Pofteşti înţelepciune? ţine poruncile şi Domnul îţi va da-o ţie.” Cartea Înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul), 1, 25 și în proverbul românesc: „Omul înţelept face numai ceea ce se poate şi nu orice din tot ceea ce el vrea”.
În lucrarea citată anterior Swedenborg specifică: „În acţiunea reformării, regenerării şi salvării oamenilor, Providenţa Divină ţine tot de Iubirea Divină şi de Înţelepciunea Divină. Divina Iubire vrea să-i salveze pe toţi oamenii, dar ea nu-i poate salva decât prin Divina Înţelepciune; totodată, Divinei Înţelepciuni îi aparţin toate legile prin care se realizează salvarea, iar Iubirea nu poate încălca aceste legi, deoarece Divina Iubire şi Divina Înţelepciune sunt una şi acţionează la unison.”
Acești îngeri ne insuflă să depunem eforturi susținute pentru transformare, autodepășire şi desăvârşire.
Recomandare ilustrată în Pildele lui Solomon 17, 24: „Omul priceput are înaintea ochilor lui înţelepciunea.”
Este bine să-i rugăm pe Îngerii și Îngerele Înțelepciunii să ne ajute să ne vindecăm
definitiv de ignoranță, deoarece înțelepciunea generează fericire, armonie, împlinire, iar ignoranța dă naştere suferinţei, dezechilibrului, lipsurilor.
Îndemn prezent în Biblie:
„Fericit este omul care a aflat înţelepciunea şi bărbatul care a dobândit pricepere.” Pildele lui Solomon, 3, 13,
„Dar înţelepciunea a smuls din necazuri pe cei care sunt credincioşi.” Cartea Înţelepciunii lui Solomon, 10, 9.
Îngerii și Îngerele Înțelepciunii ne insuflă să învățăm în permanență de la toţi şi toate care ne înconjoară, fiind oricând gata să ne corectăm, sub îndemn propriu sau exterior.
Ne inspiră să fim deschiși, receptivi ca un copil la tot ceea ce este bun, divin, autentic,
să fim mereu într-o euforică seninătate şi împăcare cu noi înșine.

În anumite momente ale vieții, atunci când noi credem că este foarte bine să
continuăm cu activitățile în care suntem angrenați cu totul, acești Îngeri ne ajută
să înțelegem că nu este cazul să lăsăm preocuparea pentru înțelepciune doar la vârsta a
treia, când poate fi prea târziu.
După cum apare în:
Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul), 6, 18: „Fiule! Din tinereţile
tale alege învăţătura şi până la cărunteţile tale vei afla înţelepciune.”,
în Psalmul 89, 14: „Învaţă-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile
spre înţelepciune.”
și în Cartea lui Baruh, 3, 14: „Învaţă unde este înţelepciunea, unde este tăria, unde este
puterea înţelegerii, pentru a cunoaşte de asemenea, unde este lungimea zilelor şi viaţa,
unde este lumina ochilor şi pacea!”.

Invocarea Îngerilor Înțelepciunii
Îngerii și Îngerele Înțelepciunii sunt întotdeauna bucuroşi să ne îndrume,
călăuzească, asiste.
Ei sunt înfățișați cu un al treilea ochi, care răspândește raze de lumină
atotpătrunzătoare și atotcunoscătoare; ținând în mână o lumânare, ce simbolizează
flacăra înțelepciunii, care ne conferă accesul la bucuriile paradisiace.
Acești îngeri păzesc porțile Paradisului și îi lasă să intre pe cei care merită.
Putem invoca cu umilință, credință și aspirație Îngerii și Îngerele Înțelepciunii să ne
ghideze, în permanență, prin puterea tainică a înţelepciunii divine să regăsim și să
urmăm calea către Dumnezeu.
Îi putem ruga să ne ofere darul înțelepciunii despre care se spune în Biblie că este mai
prețios decât aurul.
Îi putem ruga să aducă înțelepciunea în viața noastră a tuturor.
Putem simţi și conștientiza prezenţa sublimă, subtilă, divină, angelică, inspiratoare,
impulsionantă, veghetoare, minunată a Îngerilor și Îngerelor Înțelepciunii atunci când
urmărim să devenim înțelepți.
Este firesc să manifestăm recunoştinţă faţă de acești îngeri pentru tot sprijinul şi darurile pe care ni le oferă.
Putem invoca Îngerii și Îngerele Înțelepciunii, ghidarea şi susţinerea lor oricând, în
fiecare zi, toată viața, pentru noi, cei dragi, cei aflaţi în suferinţă, cei care au probleme
de sănătate, pentru ţară, umanitate şi planeta Pământ.
Nu trebuie să uităm nicio clipă că, pentru a beneficia de fiecare dată, într-un mod
liber, de pe urma ajutorului lor, trebuie să nu uităm că este, în prealabil necesar, să le
cerem de fiecare dată ajutorul.

Artémia Bivol


Despre Ingerii intelepciunii
Ingerii intelepciunii
Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ingerii pot zbura deoarece ei insisi nu se considera a fi grei."
Cugetare scotiana