Prima pagina arrowIngerii - fiinte de lumina

Ingerii - fiinte de lumina

Îngerii sînt ființe de lumină, "spirite pure, inteligente, creatoare, voințe integrate în Voința Divină" (Giuseppe del Ton) ale căror rol principal este de a fi intermediari între Cer și Pămînt, între Dumnezeu și om. În realitate, îngerii sînt permanent alături de noi, întotdeauna și în orice situație, îndeplinindu-și cu multă iubire și dăruire rolurile de îngeri protectori, de învățători spirituali.

Cand au fost creați îngerii?

Sfînta Scriptură nu prezintă informații clare despre momentul în care au fost creați îngerii, însă în Cartea Giubileelor există declarații care susțin că aceste ființe au apărut vesele și pline de viață din prima zi în care Dumnezeu a început să realizeze creația întregului Univers.

 

angel69.jpg

Îngerii pe care îi întîlnim în Biblie au în primul rînd caracteristici spirituale, dar ei pot să-și asume și caracteristici fizice, astfel încît să devină vizibili și audibili, putînd astfel să dispară și să apară. Îngerii primordiali sînt entități androginale, și de aceea ei se pot manifesta atît într-o formă feminină, cît și ca formă masculină, iar acest echilibru perfect al celor două polarități le conferă îngerilor calitatea de nemuritori.

Ierarhiile Cerești

În "Ierarhia celestă" (autorul căreia este considerat Dionisie Aeropagitul ) se spune că membrii ierarhiilor cerești sînt precum niște oglinzi transparente "apte să primească raza Luminii Pricipiului Divin, umplîndu-se de splendoarea ei și răspîndindu-și la rîndul lor strălucirea către cei care-i urmează din punct de vedere ierarhic. Vorbind despre ierarhia celestă, înțelegem prin aceasta o ordonare sacră, imagine a frumuseții și a perfecțiunii Principiului Divin, care are ca supremă funcție desăvîrșirea propriei sale iluminări și care tinde să asimileze, atît cît îi este permis la nivelul evolutiv la care se află, propriul său Principiu", devenind astfel, colaboratori ai lui Dumnezeu și dovedind modul în care cu ajutorul lor, pe cît este cu putință, se desăvîrșește activitatea divină."

În continuare, Dionisie Aeropagitul ne învață că ierarhiile cerești participă la guvernarea întregii creații și sînt mult mai apropiate de Principiul Divin, reflectînd într-o proporție mult mai mare voința divină decît se produce aceasta în cazul oamenilor; într-adevăr, "Iluminările Principiului Divin se împlinesc mai întîi în ei și apoi prin ei ni se transmit nouă, oamenilor, revelațiile superioare."

Ierarhiile cerești sînt în număr de nouă, la rîndul lor subîmpărțite în trei ordine majore (triade). Numele fiecărei inteligențe cerești arată caracteristica divină proprie ei.

1) Prima dintre acestea se află cel mai aproape de Dumnezeu și cuprinde: Serafimii, Heruvimii și Tronurile, cei cu "mulți ochi și multe aripi".

Dionisie Aeropagitul ne explică numele lor: "Sfîntul nume al Serafimilor semnifică «aceia care ard» sau mai clar spus «aceia care purifică»". "Putere purificatoare de o intensitate asemănătoare cu cea a fulgerului, natură luminoasă si strălucitoare care nu se ocultează și care nu poate fi stinsă niciodată, luminînd orice obscuritate și sublimînd tot ceea ce este negativ, aceasta este semnificația numelui de Serafim:"

Cel al Heruvimilor semnifică «cunoașterea plenară» sau «efuziunea înțelepciunii» și ne revelează puterea lor de a cunoaște și contempla Divinitatea , capacitatea de a primi darul de lumină cel mai înalt și de a contempla demnitatea Principiului Divin în atotputerea sa originară, capacitatea lor de a se umple de înțelepciune și de a o comunica, fără invidie, celor din ordinul următor propria lor cunoaștere.

Cel al Tronurilor indică "vecinătatea tronului divin, ele fiind deci entități foarte înalte care se află în imediata apropiere a lui Dumnezeu și care primesc în manieră directă și imediată perfecțiunea și cunoașterea divină." Ei transcend, datorită purității lor, orice înclinați negative.
Serafimiserafimi.jpg


Heruvimiheruvimi.jpg Tronuritronuri.jpg

2) A doua triadă este formată din Domnii, Virtuți (sau Puteri) și Stăpîniri.

Numele Domniilor arată capacitatea lor de elevare, care niciodată nu este diminuată, fiind liberă de orice compromis; ei nu coboară, nu răspund niciodată unei realități dizarmonioase.

Numele Sfintelor Virtuți semnifică curaj în toate activitățile, un curaj care nu obosește niciodată să cumuleze lumina principiului Divin și care este intens și ferm orientat spre a-l reflecta pe Dumnezeu în ființa lor.

Numele Sfintelor Stăpîniri arată egalitatea în grad cu Domniile și virtuțile, abilitatea de a acumula daruri divine, puteri supraomenești.

Domniidomnii.jpg
Virtutivirtuti.jpg
Stapaniristapaniri.jpg

3) A treia triadă cuprinde Întîietorii, Arhanghelii și Îngerii.

Numele Întîietorilor indică un caracter divin suveran și o putere de comandă, care este în perfectă consonanță cu puterile suverane; ei, cu ajutorul bunei coordonări a ierarhiilor suverane, exprimă acest principiu ca Principiu ordonator suveran.

Ordinul Arhanghelilor, prin poziția sa centrală în ierarhie este legată în mod egal atît de sfinții Întîietori cît și de Îngeri. Ei primesc pe scară ierarhică lumina Principiului Divin prin intermediul ordinelor primare și le transmit plini de bunătate Îngerilor, care la rîndul lor, ni le manifestă nouă, ca răspuns la sfintele atitudini ale celor care devin iluminați de Divin.

Primul dintre Arhangheli este Mihail , iar numele său exprimă atitudinea spiritelor elevate; "Mica-El" înseamnă într-adevăr "Cine este ca Dumnezeu?". El are și sarcina de a "înfățișa sufletele" lui Dumnezeu. Al doilea Arhanghel este Gabriel , Arhanghel legat mai cu seamă de misterul încarnării Fiului lui Dumnezeu. Numele lui semnifică "puterea mea este Dumnezeu" sau "puterea lui Dumnezeu". Al treilea Arhanghel se numește Rafael , iar numele său semnifică "Dumnezeu vindecă". El ne ajută să ne întărim încrederea în îngeri, nouă, fiilor lui Dumnezeu care avem întotdeauna nevoie de protecție, îngrijire și ghidare.

Îngerii posedă caracterul de mesageri și sînt cei mai apropiați de noi; de aceea, mai mult lor decît celorlalți li se potrivește numele de îngeri deoarece sarcina lor este aceea de a se ocupa de tot ceea ce este manifestat, și mai mult, de lucrurile din lumea aceasta.
Intaietoriintaietori.jpg
Arhangheliarhangheli.jpg Ingeriingeri.jpg


Minunatele calități ale Îngerilor

angel70.jpgÎngerii pot pătrunde și cele mai adînci și ascunse gînduri ale omului; adesea, oamenii ajung să fie răi și atunci îngerii îl feresc de multe ori pe asemenea om de primejdii, însă dacă toate acestea nu ajută, îl lasă să greșească. După ce va simți suferința, omul va deveni mai înțelept, va renunța la ignoranță și se va îndrepta.

Îngerii respectă mai mult chiar și o mică scînteie a libertății voinței omenești decît toată puterea și fapta care le-a fost dată de Dumnezeu! Ei nu obligă niciodată pe oameni să facă ceva. De aceea, e necesar ca mai întîi oamenii să dorească să fie ajutați iar apoi îngerii vor asculta chemarea și vor acționa cu toată forța lor. Căci, să nu uităm: "Cere și ți se va da, bate și ți se va deschide"

De asemenea, e bine să știm că îngerii nu pot face nimic prin propria lor voință, ci ei fac totul prin voința nesfîrșită și unică a lui Dumnezeu. Ei sînt pure receptacole ale acestei Voințe Divine, iar apoi îndeplinesc ce li se cere. ªi ei beneficiază de liberul arbitru, pot face așa cum doresc, însă ei nu trebuie să uite de sarcina pe care o au de îndeplinit.

Iubirea lor este atît de mare, încît omul nu ar putea să o îndure decît atunci cînd iubirea din inima lui va fi la fel de mare ca iubirea îngerilor. În schimb, omului i-a fost dat să poată îndura profunzimea cea mai adîncă a înțelepciunii îngerilor, așa cum omul poate suporta lumina unei flăcări, dar nu și flacăra care dă această lumină.

În ipostaza de învățători spirituali, ei nu arată totul limpede pentru ca să te determine să te gîndești tu însuți și să iei hotărîri drepte, să deosebești între bine și rău. Acesta este un mod divin de a învăța. La momentul potrivit, după ce sufletul omului se va trezi, el va ști spontan și toate lămuririle necesare. Dacă însă sufletul nu este trezit, nu vom putea înțelege adevărurile mai profunde ale înțelepciunii Cerurilor.

De ce nu îi putem vedea?

Îngerii nu pot fi văzuți pînă cînd nu vom deveni și noi spirite. Dar iată care este răspunsul Arhanghelului Rafael la această întrebare: "Dacă tu m-ai vedea în veșmintele mele de lumină, ai orbi, iar carnea ta s-ar topi în fața mea, pentru că lumina soarelui pămîntesc este, în fața luminii veșmîntului meu, un întuneric de nepătruns."

În schimb, celor cu inima deschisă, li s-a oferit Grația de a-i putea auzi. Noi simțim răspunsul la întrebările adresate îngerilor întotdeauna ca un gînd clar și bine conturat în inimă. Iată ce ne revelează un înger referitor la aceasta: "Ceea ce auzi în inimă, deja îți aparține, însă ceea ce auzi în exterior trebuie mai întîi să-ți însușești prin fapte care să urmeze întocmai cuvintele auzite."

Îngerul păzitor

angel71.jpgFiecărui om i s-a dat la naștere un înger păzitor a cărui menire este să-l ajute pe om să își eleveze conștiința. Acest înger nu îl abandonează niciodată, oricît de mari ar fi greșelile omului, însă el se îndepărtează de om dacă acesta este cuprins de egoism și dacă renunță la credința în Dumnezeu și la iubirea pentru aproapele său. Îngerul păzitor nu împiedică omul să-și folosească libertatea, chiar dacă acesta înfăptuiește lucruri rele; cu toate acesta, este în permanență alături de el, iluminîndu-l și inspirîndu-i sentimente bune.

Îngerul păzitor este un dar minunat de la Dumnezeu. Sufletul nostru este simultan foarte mare și complex, dar foarte fragil pentru a fi lăsat singur în această lume. De aceea, Grația lui Dumnezeu s-a manifestat asupra noastră și am primit ca dar acest înger păzitor care s-a îngrijit să ne conducă, să ne ghideze pe parcursul întregii vieți. Este necesar să învățăm încă de timpuriu să îl respectăm, să îi cerem ajutorul cu multă smerenie și să ascultăm într-adevăr sfaturile sale. Dacă ne vom aduce aminte de acea minunată rugăciune pe care am învățat-o în copilărie, "Înger, îngerașul meu" și o vom rosti cu transfigurare în momentele grele și nu numai, vom fi uimiți de cît de repede ne poate răspunde prietenul nostru cel mai apropiat, cel mai tainic - îngerul nostru păzitor. Vom fi atunci cuprinși de o liniște divină, de o pace sufletească adîncă, vom simți din nou că am ajuns acasă pentru cîteva clipe, că am ajuns din nou pe acel tărîm de care aparținem de drept. Haideți să o rostim acum împreună:

Înger, îngerașul meu
Ce mi te-a dat Dumnezeu
Totdeauna fii cu mine
ªi mă-nvață să fac bine.
Eu sînt mic, tu fă-mă mare;
Eu sînt slab, tu fă-mă tare,
În tot locul mă-nsoțește
ªi de rele mă păzește.
Doamne, îngerașii Tăi
Fie păzitorii mei. Amin.

Înger, îngerașul meu,
Roagă-te lui Dumnezeu
Pentru suflețelul meu,
În tot locul mă păzește
ªi de rele mă ferește;

Totdeauna, zi și noapte,
Pîn-la ceasul cel de moarte,
Să mă curăț de păcate!
Îngeraș, trezește-mă!
Cruce ocrotește-mă!
Doamne, mîntuiește-mă!

sursa: www.artadeatrai.ro

 


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ingerii pot zbura deoarece ei insisi nu se considera a fi grei."
Cugetare scotiana