Prima pagina arrowLumea ingerilor

Lumea ingerilor

Lumea Îngerilor este menþionatã în scrierile sfinþilor, în scrierile istorice, în cercetãri ºi rapoarte ºtiinþifice ºi medicale, în literaturã ºi artã.
Lumea Îngerilor ne ghideazã, învaþã, îndrumã, inspirã, impulsioneazã, asistã, susþine, vegheazã ºi ocroteºte cu iubirea divinã angelicã.
Putem simþi Lumea Îngerilor atunci când o chemãm în ajutor cu umilinþã, aspiraþie, puritate, credinþã, iubire ºi sinceritate.
Cuvântul “înger” provine din termenul grecesc “angelos”, care înseamnã “sol”, “mesager”.

Îngerii sunt Fii ai Luminii Divine.
Îngerii sunt trimiºii lui Dumnezeu care ne lumineazã calea cãtre Casã, dãruindu-ne iubirea ºi sfânta Sa îndrumare, dupã cum relateazã Apostolii lui Iisus.
Biblia menþioneazã multe descrieri ale îngerilor ºi intervenþii angelice, aspecte care se regãsesc în toate tradiþiile ºi religiile lumii.
Entitãþile angelice sunt fiinþe de luminã al cãror rol în Manifestare este sã intermedieze relaþia dintre Dumnezeu Tatãl ºi Creaþia Sa.
Universul cel tainic al acestor spirite divine este structurat ca o giganticã ierarhie condusã de Dumnezeu Tatãl.
Celebrul angelolog creºtin Dionisie Areopagitul spune, în lucrarea sa Ierarhia Cereascã, cã membrii ierarhiilor cereºti sunt precum niºte oglinzi transparente "apte sã primeascã Raza Luminii Principiului Divin, umplându-se de splendoarea Ei ºi rãspândindu-ºi la rândul lor strãlucirea cãtre cei care-i urmeazã din punct de vedere ierarhic. Vorbind despre ierarhia celestã, înþelegem prin aceasta o ordonare sacrã, imagine a Frumuseþii ºi a Perfecþiunii Principiului Divin, care are ca supremã funcþie desãvârºirea propriei sale iluminãri ºi care tinde sã asimileze, atât cât îi este permis la nivelul evolutiv la care se aflã, propriul sãu Principiu, devenind astfel, vase alese ale lui Dumnezeu ºi dovedind modul în care cu ajutorul lor, pe cât este cu putinþã, se desãvârºeºte Activitatea Divinã".
În continuare, Dionisie Areopagitul ne învaþã cã ierarhiile cereºti participã la guvernarea întregii Creaþii ºi sunt mult mai apropiate de Principiul Divin, reflectând într-o proporþie mult mai mare Voinþa Divinã decât în cazul oamenilor: "Iluminãrile Principiului Divin se împlinesc mai întâi în ei ºi apoi prin ei ni se transmit nouã, oamenilor, revelaþiile superioare".
Tradiþia creºtinã menþioneazã cã existã nouã “trepte” sau “coruri angelice” grupate în trei triade, prin intermediul cãrora Dumnezeu Tatãl guverneazã ºi susþine într-un mod divin nivelele Manifestãrii.
Prima triadã se aflã cel mai aproape de Dumnezeu ºi cuprinde Serafimii, Heruvimii ºi Tronurile.
A doua triadã este formatã din Domnii, Virtuþi (sau Puteri) ºi Stãpâniri.
A treia triadã cuprinde Întâietorii, Arhanghelii ºi Îngerii.
Îngerii aparþin celei de-a treia triade angelice, care este cea mai apropiatã de nivelul de conºtiinþã uman.
Din aceastã ierarhie angelicã fac parte, cel mai adesea, îngerii pãzitori.

Lumea Îngerilor Iubeºte necondiþionat
Lumea Îngerilor manifestã iubire necondiþionatã.
Îngerii iubesc toate fiinþele umane, toate creaturile în mod necondiþionat.
Ei ne învaþã ºi ajutã sã iubim din ce în ce mai mult, mai profund, mai conºtient, necondiþionat.
Îngerii privesc dincolo de suprafaþã, aparenþe ºi vãd Scânteia Dumnezeiascã din fiecare dintre noi.
Ei ne dãruiesc iubire divinã ºi înþelepciune, aduc iubire ºi cunoaºtere în toate aspectele vieþii noastre.
Îngerii ne cunosc adevãratele înzestrãri, cunosc faptul cã avem o menire spiritualã ºi ne ajutã în toate domeniile vieþii.
Se concentreazã asupra divinitãþii ºi a potenþialului nostru ºi nu asupra defectelor, lipsurilor, greºelilor noastre, ei nu ne judecã.
Cu îngerii suntem în siguranþã ºi putem avea deplinã încredere în ei.
Îngerii îºi îndeplinesc sarcinile indiferent dacã noi credem sau nu în existenþa lor.

Lumea Îngerilor Purificã
Îngerii purificã, prin iubire ºi luminã, sufletul, mintea ºi trupul fiinþelor umane.
Putem cere ajutorul îngerilor sã ne purifice dorinþele, emoþiile, sentimentele, stãrile, trãirile, atitudinile, aspiraþiile, intenþiile, gândurile.
Putem ruga îngerii sã ne inspire ºi asiste în acþiunile noastre de purificare.
Îngerii ne inspirã ºi ajutã sã devenim cât mai curaþi sufleteºte, astfel încât Lumina lui Dumnezeu sã pãtrundã mai uºor în sufletele noastre.
Înainte de a realiza o acþiune cu gândul, cu vorba sau cu fapta, este foarte bine sã cugetãm asupra urmãrilor pe care acea acþiune le va avea, sã ne oprim o clipã, sã ne centrãm în inimã ºi sã urmãrim sã simþim dacã acea acþiune este integratã în ordinea divinã.
Orice acþiune divin integratã, ne apropie de Dumnezeu ºi, implicit, de îngeri; orice acþiune maleficã sau îndeplinirea unor scopuri egoiste ne îndepãrteazã de aceºti mesageri nevãzuþi.
Toþi oamenii, care asemenea îngerilor manifestã exemplar virtutea puritãþii, a inocenþei, pot simþi cum: “Cerurile se deschid ºi o sumedenie de îngeri coboarã spre a ne servi, purtându-se cu noi ca ºi când de la apariþia primilor oameni nu ar fi pãrãsit niciodatã pãmântul. (…) Sunt de o mie de ori mai mulþi îngeri în jurul oamenilor; ei urmãresc sã ajute oamenii astfel încât sã nu devinã robii propriilor lor simþuri ºi sentimente. Fiinþa umanã crede însã cã ajunge liberã la ideile sale ºi cã îºi urmeazã dupã placul ei dorinþele ºi poftele, pe care le acceptã ºi le asimileazã fãrã ca libertatea sã aibã de suferit. Dar, de acum înainte (de la venirea pe pãmânt a lui Iisus), cunoaºterea binelui ºi a adevãrului va fi adusã oamenilor din exterior, din Ceruri.” (fragment din Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber)
Starea de inocenþã a îngerilor este fundamentalã, deoarece ea le creazã deschiderea cãtre tot ceea ce este înalt, sublim, Dumnezeiesc.
Celebrul mistic creºtin ºi clarvãzãtor Emanuel Swedenborg explicã acest aspect în cartea sa Raiul ºi iadul: “Natura ºi calitatea inocenþei sunt înþelese doar de puþini oameni din lume ºi nu sunt înþelese absolut deloc de cãtre cei care duc o viaþã rea. Inocenþa este, de fapt, exprimatã vizibil, în vorbire ºi gesturi, în special la copiii mici. Inocenþa înþelepciunii este inocenþã genuinã pentru cã este lãuntricã, þine de minte, ºi astfel, de voinþã ºi înþelegere. De aceea în Rai se spune cã inocenþa trãieºte în înþelepciune ºi cã un înger are atâta înþelepciune câtã inocenþã. Îngerii dovedesc acest lucru prin faptul cã ei nu îºi atribuie nimic bun lor înºiºi, ci privesc toate lucrurile ca venind de la Dumnezeu; ei doresc sã fie conduºi de El ºi nu sã se conducã singuri; ei trãiesc mulþumiþi cu ce au, indiferent dacã este puþin sau mult, deoarece ºtiu cã primesc atâta cât este bine pentru ei.”

Lumea Îngerilor Vindecã
Îngerii vindecã, prin iubire ºi luminã, sufletul, mintea ºi trupul fiinþelor umane.
Atunci când o fiinþã umanã se confruntã cu probleme de sãnãtate este bine sã cearã cu umilinþã ºi credinþã ajutorul, inspiraþia ºi ghidarea îngerilor pentru a se vindeca.
Rugãciunile spuse din inimã, credinþa ºi dãruirea din tot sufletul ºi în mod total ºi
necondiþionat cãtre Dumnezeu atrag energii misterioase, prin care îngerii pot acþiona aducând însãnãtoºire.
Existã numeroase cazuri în care felurite tulburãri de sãnãtate ºi boli considerate incurabile au fost îndepãrtate de îngeri.
Iatã un caz de vindecare angelicã din cartea Îngerii, de Paola Giovetti: “O pacientã a doctorului Moolenburgh, care trãia la þarã, a relatat: într-o zi, mama sa a aflat de la doctor cã fiica unor vecini era pe moarte. A mers imediat la acea familie pentru a se ruga cu ei. În timp ce se rugau, au auzit pe cineva bãtând cu putere la uºã. Mama bolnavei a deschis, un tânãr a întrebat-o: “Doamnã, ce se petrece aici?”. Ea a rãspuns: “Fetiþa mea este pe moarte.” Tânãrul s-a îndreptat fãrã ezitare cãtre camera fetiþei, i-a pus o mânã pe frunte ºi în numele lui Iisus Christos a alungat boala. Apoi, a pãrãsit casa prin uºa din spate ºi nimeni nu l-a mai vãzut. La þarã, unde se cunoaºte toatã lumea, nimeni nu îl ºtia ºi nu putea da vreo relaþie despre el. Imediat ce bãrbatul a ieºit, fetiþa ºi-a revenit din comã ºi dimineaþa a dorit neapãrat sã meargã la ºcoalã. Aceasta s-a petrecut cu 30 de ani înaintea anchetei despre îngeri, ea se simþea în continuare bine.”
Iatã o altã vindecare angelicã din aceeaºi carte: “O prietenã a fost diagnosticatã cu o tumoare la ficat, i-au fost prognosticate douã luni de viaþã. Dupã ce ºi-a fãcut tratamentul, am ieºit din clopotniþã ºi am întâlnit doi bãrbaþi, unul de 1,70 m, celãlalt ceva mai înalt. Unul avea o înfãþiºare puþin slavã, celãlalt avea trãsãturi longiline. Amândoi erau îmbrãcaþi în mod obiºnuit ºi vorbeau o italianã perfectã, însã cu cadenþe stranii, care te fãceau sã bãnuieºti cã nu erau italieni. Ne-au oprit ºi ne-au întrebat despre o stradã, pe care noi nu am ºtiut sã le-o arãtãm, pentru cã nu eram din oraº. Ne-am continuat drumul, dupã câþiva paºi prietena mea ºi eu ne-am uitat în urmã, exclamând simultan: “Dar erau îngeri!...”. Cei doi deja dispãruserã! Prietena mea trãieºte ºi este bine, nu s-a mai gãsit nicio urmã de tumoare.”
Îngerii ne îndrumã ºi ajutã sã dobândim ºi sã menþinem starea de sãnãtate înfloritoare, debordantã, stabilã prin adoptarea unor stãri, atitudini, intenþii, gânduri, obiceiuri sãnãtoase, benefice, în acord cu Legile Divine.

Lumea Îngerilor Ghideazã
Lumea Îngerilor ne cãlãuzeºte, ghideazã, îndrumã, învaþã, sfãtuieºte, inspirã, ne ajutã sã-L cunoaºtem pe Dumnezeu, ne orienteazã cãtre Dumnezeu, ne ajutã sã împlinim menirea spiritualã.
Îngerii sunt cunoscãtori ai esenþelor, ei dezvãluie multe dintre Misterele Creaþiei, Realitatea lui Dumnezeu.
Fiind relee ale Luminii ºi Iubirii lui Dumnezeu, îngerii manifestã înþelepciune ºi o transferã fiinþelor umane deschise spre lumea lor.
Cu cât este mai evoluat spiritual, cu atât un înger este mai aproape de Dumnezeu ºi, implicit, primeºte de la Dumnezeu mai multã înþelepciune.
Pentru a deveni cât mai asemãnãtori fiinþelor angelice, fiinþele umane trebuie sã se îndrepte cu aspiraþie spre cunoaºterea de Sine, trezirea ºi valorificarea potenþialitãþilor latente din universul lãuntric.
Emanuel Swedenborg explicã: “Inteligenþa cereascã este inteligenþã lãuntricã ce se naºte din dragostea de Adevãr; ea nu e cultivatã de dragul gloriei lumeºti, nici pentru slava cereascã, ci pentru Adevãrul însuºi de care cei ce îl deþin sunt intim afectaþi ºi încântaþi. Lumina Raiului pãtrunde doar în pãrþile lãuntrice ale minþii, cãci doar acelea sunt fãcute pentru a o primi. Cum pãtrunde, lumina îi umple de încântare deoarece tot ce e primit dintr-o sursã divinã are în interior ceva plãcut ºi încântãtor.”
Un exemplu de înþelepciune a îngerilor: “Eu nu cred cã lucrurile mari sunt mai însemnate în Ochii Domnului decât cele mici; conteazã ceea ce este înãuntru!”, spune un înger în Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber.
Metodele folosite de îngeri pentru a ne învãþa sunt pure, benefice, interactive, foarte interesante, eficiente, diferite de cele cu care suntem obiºnuiþi.
În unele cãrþi, sunt exemple practice de aplicare a metodelor cereºti de învãþare.
Îngerii ne inspirã în multe moduri, adesea nebãnuite, nu neapãrat verbal, în ceea ce avem de realizat.
Doctorul Moolenburgh relateazã: “Copil fiind, mã gãseam într-o zi în faþa casei ºi priveam cerul. Cerul era albastru, dar acolo sus trecea un nor alb. În timp ce eu observam acest nor, am vãzut un înger gigantic care cobora pe dunele plajei. Capul sãu era acoperit cu o pânzã subþire, aºa cum poartã arabii, aripile sale erau abia întinse ºi uºoare. Îngerul era îmbrãcat cu o mantie lungã care îi ajungea pânã la pãmânt. Îngerul se afla acolo foarte tãcut ºi observa liniºtit panorama. Cerul din jurul sãu pãrea mai vast ºi mai profund ca de obicei. Apoi imaginea a dispãrut treptat ºi eu m-am regãsit uitându-mã la nori. Liniºtea acelei dimineþi de toamnã pãtrundea orice lucru. Probabil aceasta m-a fãcut sã întreprind acum, la maturitate, o anchetã asupra îngerilor.”
Întotdeauna, dar mai ales în situaþii dificile, în momente de cumpãnã, de rãscruce, de alegere, este bine sã cerem ghidarea, sfatul ºi ajutorul îngerilor.
În ancheta doctorului Moolenburgh este un episod despre rolul de sfãtuitor al îngerilor: “O fetiþã de 12 ani trãia într-o societate de persoane care practicau mult spiritismul. Ei îi era deseori teamã de ceea ce se petrecea în casã ºi deseori se ruga sã fie ajutatã. Într-o zi, se plimba singurã prin pãdure, când, dintr-o datã, s-a gãsit în faþa unui bãrbat: acesta nu venise de nicãieri, pur ºi simplu apãruse. Avea un aspect cu totul normal. Bãrbatul s-a apropiat ºi i-a spus cã nu trebuie sã-i mai fie teamã ºi din acel moment nu i-a mai fost. De asemenea, i-a mai spus cã drumul sãu nu ar fi fost uºor, dar Domnul a fost mereu cu ea. Apoi bãrbatul a dispãrut precum apãruse. Aceastã experienþã i-a lãsat în interiorul sãu o stare de fericire care a durat o sãptãmânã întreagã.”

Lumea Îngerilor Protejeazã
Îngerii protejeazã, prin iubire ºi luminã, sufletul, mintea ºi trupul fiinþelor umane.
Deseori, fiinþele umane nici nu bãnuiesc cât de mult îi protejeazã îngerii, de câte rele ºi pericole interioare ºi exterioare, vãzute ºi nevãzute îi feresc.
Protecþia angelicã este minunatã, cãci îngerii ne protejeazã inima, sufletul, aspiraþiile sincere cãtre Dumnezeu, conºtiinþa ºi fiinþa.
În multe tradiþii, sunt menþionate rugãciuni specifice în care fiinþa umanã solicitã protecþie angelicã, la modul general vorbind, cât ºi protecþie angelicã specificã într-un anumit domeniu al vieþii.
În unele scrieri, sunt exemple de fiinþe umane care s-au rugat, unele dintre ele sistematic, sã fie protejate de un anumit aspect, au relatat apoi, cã toatã viaþa nu s-au confruntat deloc cu acel aspect, au avut parte de protecþie.
Jakob Lorber, aºa cum a preferat el sã se autonumeascã “Scribul Domnului”, în lucrarea Casa Domnului, reveleazã ce zice însuºi Domnul: “Feriþi-vã de voi înºivã, cãci adevãr vã spun, în afarã de Mine Însumi ºi de Îngerii mei (care tot prin Mine acþioneazã), nimic nu este mai liber în Creaþia Mea, decât inimile voastre. De aceea vegheaþi asupra lor în acord cu Voinþa Mea, iar ºiretenia duºmanului vieþii nu vã va putea atinge niciodatã. Înþelegeþi ce vã spun acum: sunteþi oricând protejaþi împotriva vicleniei atâta vreme cât vã orientaþi inimile cãtre Mine (sau cãtre Îngerii Mei, în care strãluceºte Lumina Mea), dar nu vã veþi putea proteja de el prin propriile voastre puteri!”
Atunci când îi apelãm cu credinþã ºi umilinþã, îngerii ne ajutã, vegheazã, ocrotesc, protejeazã ºi salveazã în momente ºi situaþii dificile.
Iatã un caz de protecþie angelicã salvatoare: “Într-o noapte, misiunea reverendului John G. Patton, din insulele Hebride, a fost înconjuratã de indigeni ostili, care aveau intenþia evidentã de a arde clãdirile misiunii ºi de a-i ucide, pe el ºi pe soþia lui. Aflaþi în imposibilitatea de a se apãra, s-au rugat la Dumnezeu sã-i ajute ºi cu o mare surprindere au realizat cã la primele semne ale dimineþii atacatorii plecaserã fãrã a face nimic din ceea ce plãnuiserã. Dupã un an, ºeful tribului s-a convertit la creºtinism. Reverendul l-a întrebat ce l-a împiedicat sã realizeze acel atac. Cu o enormã surprindere, ºeful a povestit cã în timp ce se pregãteau sã atace, au vãzut numeroºi oameni vânjoºi care fãceau de gardã în jurul misiunii. Oameni înalþi ºi puternici, îmbrãcaþi în veºminte strãlucitoare, cu spade în mâini. Atunci li s-a fãcut fricã, au plecat pentru cã se temeau de luptãtorii care apãrau misiunea.”

Lumea Îngerilor luptã în slujba Binelui Divin
Funcþia îngerilor de a lupta împotriva rãului este esenþialã.
Îngerii acþioneazã plini de curaj ºi credinþã în Dumnezeu acolo unde este injustiþie, aducând în loc Justiþia Divinã.
Îngerii îndepãrteazã rãul atât din interiorul nostru cât ºi din exterior, aducând în loc Binele Divin.
În Biblie, este descrisã lupta din Ceruri, în care îngerii decãzuþi, în frunte cu ducã-se pe pustii, sunt alungaþi de Oastea Îngerilor rãmaºi fideli lui Dumnezeu, avându-l conducãtor pe Arhanghelul Mihail.
Aceastã luptã continuã, îngerii îndepãrtând rãul din fiinþa ºi de lângã cei care îi cheamã în ajutor din toatã inima.
Iatã un exemplu din Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber, de alungare a lui ducã-se pe pustii: “Îngerul a venit repede între cãpitan ºi ducã-se pe pustii ºi a spus:“ducã-se pe pustii! Eu, ca cel mai umil slujitor al Domnului Iisus Iehova Savaoth, îþi poruncesc cu un “trebuie” de neclintit, sã pleci din acest loc ºi din acest þinut pe care l-ai îmbolnãvit mult timp cu rãsuflarea ta, fãcând oamenii ºi animalele sã sufere!” ducã-se pe pustii a spus arzând de mânie: “unde sã plec?” Îngerul a spus: “acolo unde se aflã slujitorii tãi care te blestemã! Dispari! Amin!” La aceste cuvinte ale Îngerului, ducã-se pe pustii s-a ridicat asemenea unei mingi de foc ºi a dispãrut cu un vuiet de tunet ºi cu viteza fulgerului, spre miazãnoapte.”

Lumea Îngerilor aduce Pacea
Îngerii aduc pacea, prin iubire ºi luminã, în sufletul, mintea ºi trupul fiinþelor umane.
Îngerii ne învaþã ºi ne dãruiesc pace sufleteascã, împãcare cu noi înºine ºi cu ceilalþi, liniºte mentalã.
Ei ne inspirã sã savurãm pacea, sã trãim în pace.
Îngerii ne îndrumã sã conºtientizãm valoarea stãrii de pace interioarã atât în evoluþia spiritualã, cât ºi în activitãþile cotidiene ºi în menþinerea stãrii de sãnãtate.
Putem recunoaºte prezenþa fiinþelor angelice, atât în starea de veghe, cât ºi în starea de vis, prin pacea profundã care se instaleazã adânc în inimã.
Iatã ce spune Emanuel Swedenborg: “Cel care nu a trãit pacea din Rai nu poate înþelege pacea în care trãiesc îngerii. Pentru a o simþi, omul trebuie înãlþat în gândire, retras din trup ºi menþinut în spirit, iar atunci s-ar afla în compania îngerilor. Cele mai profunde lucruri ale Raiului sunt inocenþa ºi pacea. Inocenþa este esenþa binelui, iar pacea este esenþa încântãrii care se revarsã din binele inocenþei. Pacea Raiului este Sfera Divinã ce influenþeazã cel mai adânc cu binecuvântare binele îngerilor; ea nu se face simþitã în percepþia lor decât ca o încântare a inimii, atunci când se bucurã de binele vieþii lor, prin plãcere când aud adevãruri ce sunt asemenea binelui lor ºi prin desfãtarea minþii când simt uniunea celor douã; însã pacea se revarsã oricum în toate faptele ºi gândurile vieþii lor, ºi este limpede resimþitã ca bucurie.
Pacea variazã în diferitele Ceruri atât în privinþa caracterului, cât ºi în privinþa împlinirii ei, în funcþie de inocenþa celor ce trãiesc acolo, pentru cã inocenþa ºi pacea merg întotdeauna împreunã. Cã inocenþa ºi pacea existã împreunã la fel cum existã binele cu încântarea sa, se poate vedea la copii, care, aflându-se în inocenþã, trãiesc ºi în pace; ºi pentru cã trãiesc în pace, totul are la ei aparenþa de joacã. Aceastã pace poate fi comparatã cu dimineaþa sau cu rãsãritul de soare primãvara, când noaptea este pe sfârºite, iar la înãlþarea soarelui toate lucrurile de pe pãmânt încep sã renascã, roua ce cade din Cer face plantele sã-ºi împrãºtie miresmele, pe când temperatura blândã dãruieºte fertilitate solului ºi bucurã inima omului; iar aceasta se petrece deoarece dimineaþa sau rãsãritul în vreme de primãvarã corespunde stãrii de pace a îngerilor din Rai.”

Lumea Îngerilor asistã Marea Trecere
Îngerii ne ajutã sã prevedem clipe de cotiturã ale existenþei ºi sã le trecem cu bine.
Îngerii ne fac atenþi ºi ne asistã în marea trecere de la planul fizic la lumea de dincolo, aspecte menþionate ºi descrise pe larg în multe tradiþii ale umanitãþii: creºtinã, musulmanã, ebraicã, hindusã, tibetanã, egipteanã, greacã, persanã, chinezã, japonezã, mayaºã.
Îngerii sãdesc în noi sãmânþa iubirii divine ºi sãmânþa luminii divine care, atunci când sunt primite ºi fructificate aºa cum se cuvine, ne ajutã în momentul hotãrâtor, fiind o mãrturie a unei existenþe trãitã în Spiritul Viu al lui Dumnezeu.
În Marea Evanghelie a lui Ioan, de Jakob Lorber, este un fragment care relateazã momentul morþii tatãlui lui Lazãr asistat de îngeri, vãzut de un clarvãzãtor.
Îngerii ne asistã în Epoca actualã.
Ei ne ajutã sã trecem la un nivel superior de conºtiinþã, atât la nivel individual cât ºi la nivel planetar.
Îngerii au un rol important în cadrul revirimentului spiritual ce va trebui sã se manifeste la nivelul întregii planete.

Invocarea Lumii Îngerilor
Lumea Îngerilor este întotdeauna bucuroasã sã ne asiste, ajute ºi inspire.
Este firesc sã manifestãm recunoºtinþã faþã de Îngeri pentru tot ajutorul pe care ni-l oferã, pentru tot ceea ce fac pentru noi.
În mod tradiþional, Îngerii ºi Îngerele sunt reprezentaþi purtând haine albe strãlucitoare.
Putem invoca Lumea Îngerilor sã ne ajute sã iubim necondiþionat, sã ne purifice, sã ne vindece, sã ne ghideze, sã ne protejeze, sã ne înveþe sã luptãm în slujba Binelui Divin, sã ne aducã pacea, sã ne asiste în Marea Trecere.
Putem invoca Lumea Îngerilor, ajutorul îngerilor oricând, în fiecare zi, pentru noi, cei dragi, cei aflaþi în suferinþã, cei care au probleme de sãnãtate, pentru þara noastrã, umanitate ºi planeta Pãmânt.
Nu trebuie sã uitãm nicio clipã cã pentru a beneficia de fiecare datã, într-un mod liber, de pe urma ajutorului Lumii Îngerilor, trebuie sã nu uitãm cã este în prealabil necesar sã îi cerem de fiecare datã ajutorul.


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ingerii lui Dumnezeu vin la noi in mod ocultat."
James Russell Lowell