Prima pagina arrowArhanghelul Mihail

Arhanghelul Mihail

arhangelul-mihail.jpg

Numele Arhanghelului Mihail
Numele Arhanghelului Mihail înseamnã, în traducere româneascã, ”Cel care este asemenea lui Dumnezeu.”
Atât în unele texte biblice cât ºi în unele posterioare lor, Arhanghelul Mihail este considerat a fi cel mai important dintre toþi Arhanghelii.
Acest aspect este menþionat atât în tradiþia creºtinã cât ºi în cea ebraicã ºi islamicã.
Datoritã dovezilor sprijinului ºi a protecþiei permanente din partea lui asupra întregii umanitãþi, Arhanghelul Mihail este cel mai popular ºi mai apelat înger în tradiþia creºtinã.
Arhanghelul Mihail este binecunoscut ca Prinþul Arhanghelilor, Îngerul Eliberator, Apãrãtor al Luminii, al Dreptãþii, al Adevãrului, al Binelui Divin, al Bunãtãþii, al Credinþei în Dumnezeu.
În tradiþia ebraicã, Mihail mai semnificã “Cum sã-L iubim pe Dumnezeu” ºi reprezintã energia divinã a înþelepciunii ºi a iubirii.

Arhanghelul Mihail este Arhanghel esenþial al Prezenþei ºi al Puterii Dumnezeieºti
Dat fiind faptul cã ierarhia angelicã a arhanghelilor este, am putea spune, structuratã astfel încât sã reprezinte patru direcþii importante, divine, pe care arhanghelii le reprezintã, se poate spune cã arhanghelul Mihail face parte dintre cei patru arhangheli esenþiali ai Prezenþei ºi ai Puterii Dumnezeieºti ce sunt reprezentativi pentru întreaga categorie a arhanghelilor, alãturi de arhanghelii Gabriel sau Gavril, Uriel ºi Rafael.
Fiind unul dintre cei patru arhangheli ai Prezenþei Divine, aceasta a fãcut ca arhanghelul Mihail sã fie în mod frecvent invocat, într-o intimã asociere, cu ceilalþi trei arhangheli.
Menþionãm, referitor la aceasta, o binecunoscutã rugãciune, foarte popularã, care se indicã sã fie rostitã de trei ori, într-un mod ferm ºi cu mare credinþã, înainte de culcare.
Urmeazã aceastã rugãciune foarte eficientã pe care este necesar sã o rostim înainte de culcare, pentru a beneficia în felul acesta de ajutorul ºi transformãrile lãuntrice profunde care apar atunci când cei patru arhangheli sunt invocaþi sã se manifeste atât în trupul cât ºi în fiinþa noastrã lãuntricã.
Redãm aceastã popularã rugãciune:

„Fie ca Sfântul Arhanghel Mihail sã fie ºi sã rãmânã mereu
în dreapta trupului ºi a fiinþei mele.

Fie ca Sfântul Arhanghel Gabriel sã fie ºi sã rãmânã mereu
în stânga trupului ºi a fiinþei mele.

Fie ca Sfântul Arhanghel Uriel sã fie ºi sã rãmânã mereu
în faþa trupului ºi a fiinþei mele.

Fie ca Sfântul Arhanghel Rafael sã fie ºi sã rãmânã mereu
în spatele trupului meu ºi a fiinþei mele.

Fie ca Preasfânta Prezenþã a Duhului lui Dumnezeu
sã fie ºi sã rãmânã mereu
deasupra capului ºi a fiinþei mele”.

Aceasta este acea popularã rugãciune care se indicã sã fie rostitã de trei ori cu fermitate ºi cu credinþã deplinã înainte de a adormi.
Într-o tehnicã de contactare a arhanghelilor corelatã cu punctele cardinale, modalitate preluatã din tradiþia ebraicã, Mihail este asociat direcþiei Nord.

Arhanghelul Mihail este Erou Spiritual
Arhanghelul Mihail este prin excelenþã eroul luptãtor al lui Dumnezeu.
Toate trãsãturile sale ºi orice tip de intervenþie în relaþia dintre om ºi Divinitate îºi au izvorul în capacitatea ºi natura sa rãzboinicã, de luptãtor în slujba Binelui ºi a Luminii.
Prin urmare, ajutorul sãu necondiþionat este primit instantaneu de toþi cei care luptã plini de eroism ºi cu curaj împotriva rãului, atât cel exterior, cât ºi cel interior, din fiinþa lor.
Modalitatea optimã de a-i atrage spontan sprijinul ºi ghidarea este calea luptãtorului curajos sau a eroului spiritual.
Reciproca este, de asemenea, adevãratã, în sensul cã apelarea constantã ºi plinã de dãruire a Arhanghelului Mihail dezvoltã extraordinar de mult în cel sau în cea care îl invocã astfel, starea de erou spiritual.
Ca protector al bisericii, el este Sfântul Înaripat, având drept însemne scutul ºi lancea.
Arhanghelul Mihail este cel pe care Dumnezeu l-a însãrcinat sã-i alunge din Rai pe ducã-se pe pustii ºi pe ceilalþi îngeri rãzvrãtiþi.
Nu este deloc întâmplator cã în Apocalipsa lui Ioan, Arhanghelul Mihail împreunã cu îngerii sãi, sunt descriºi ca fiind în luptã cu balaurul (ducã-se pe pustii) ºi cu demonii (îngerii decãzuþi) care sunt subordonaþi acestuia, iar deznodãmântul acestei lupte este cã acest balaur al abisurilor infernale a fost azvârlit sub pãmânt împreunã cu îngerii întunericului (demonii) care-1 slujeau.
Ca învingãtor al lui ducã-se pe pustii, el este reprezentat în armurã, þinând un picior peste cel rãu. Îngerul este pe cale sã-l punã în lanþuri pe cel rãu sau sã-l strâpungã cu lancea. Tocmai din aceastã cauzã, Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea în iconografia creºtinã luptându-se ºi biruind un balaur.
De altfel, este demn de reþinut cã în ezoterism, înfrângerea balaurului reprezintã, în realitate, atingerea fazei de control perfect asupra potenþialului creator.
Nu este deloc întâmplãtor cã balaurul care este învins de Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea având aripi, iar acesta (balaurul cu aripi) este un binecunoscut simbol alchimic, care semnificã un control perfect, atât asupra tentaþiilor, cât ºi asupra forþelor inferioare, ce sunt imediat sublimate (aceasta este semnificaþia ascunsã a aripilor) în aspecte angelice ºi Dumnezeieºti.
În felul acesta, natura inferioarã a ºarpelui este sublimatã ºi transformatã în natura superioarã a pãsãrii (porumbelul sau vulturul).

Arhanghelul Mihail este Luptãtor pentru Dreptate ºi Adevãr
Arhanghelul Mihail este Înger al Dreptãþii, promoveazã Adevãrul.
Arhanghelul Mihail este adeseori înfãþiºat cu aripi puternice, foarte mari ºi cu Sabia Dreptãþii, de un albastru strãlucitor, o sabie de foc, care arde, radiazã cãldura ºi strãlucirea Luminii Divine.
În perioada Renaºterii, el apare ca un tânãr foarte puternic ºi frumos, îmbrãcat într-o hainã splendidã, purtând sabie, scut ºi lance, iar în alte reprezentãri este cel care þine Balanþa Dreptãþii.
Lancea ºi sabia sunt, în realitate, simboluri ale discernãmântului spiritual care învinge pânã la urmã orice rãu.
Instrument al adevãrului în acþiune, sabia este simbolul puterii, al forþei lucide a spiritului, uneori singurul mijloc de a rezolva o problemã sau de a atinge un rezultat durabil.
Sabia Arhanghelului Mihail este focul purificator al adevãrului care învinge forþele rãului, ale întunericului, care transformã energiile negative în energii pure, divine, aducãtoare de viaþã.
Nimeni nu îl poate învinge pe cel ce þine în mânã sabia Divinã a Dreptãþii, simbol al credinþei puternice.

Arhanghelul Mihail este Luptãtor în slujba Binelui ºi a Luminii
În ierarhia cereascã, Arhanghelul Mihail are rolul celui care conduce Oºtirile de Luminã împotriva rebelilor.
El este numit Prinþul Luminii într-unul dintre Manuscrisele de la Marea Moartã, intitulat Lupta Fiilor Luminii împotriva fiilor întunericului ºi el este conducãtorul Îngerilor de Luminã în lupta împotriva demonilor (îngerilor decãzuþi).
În Persia el este considerat Prinþ al Stelelor.
Arhanghelul Mihail este asociat cu miracolele manifestate de Puterea lui Dumnezeu ºi este considerat apãrãtor al Luminii, al Binelui ºi Bunãtãþii.
Arhanghelul Mihail este un Ghid divin al sufletelor umane, pe care le conduce cãtre Lumina Divinã.
Cu sabia lui de Luminã, el taie legãturile malefice ºi îi protejeazã cu cãldura luminii sale pe toþi cei care trebuie apãraþi de forþele întunericului.
Prezenþa Arhanghelul Mihail marcheazã, încã de la începuturi, lupta pentru salvarea ºi iluminarea omului.
Arhanghelul Mihail este cel care desparte lumina de întuneric ºi spune:
“Alegeþi, mergeþi cãtre luminã, cãci dacã mergeþi cãtre luminã, veþi avea o mai mare libertate, dar ea trebuie sã vinã din propria voastrã voinþã, fãrã sã fiþi forþaþi de nimeni”.

Arhanghelul Mihail este Înger al Epocii Actuale
Arhanghelul Mihail este cunoscut ca Înger al Pãcii, el ne îndeamnã sã ne împãcãm cu noi înºine ºi, astfel, sã restabilim Pacea Universalã.
La Fatima, în Portugalia, în anul 1917, înainte de apariþiile Fecioarei Maria, cei trei copii Lucia de Santos, Jacinta ºi Francisco au fost pregãtiþi de Îngerul Pãcii, de fapt Arhanghelul Mihail.
Tot ce se petrece cu adevãrat la nivel planetar a fost orchestrat de marele Arhanghel Mihail ºi de mulþi mari lideri spirituali.
Epoca Arhanghelului Mihail, care va mai continua multe sute de ani, este o epocã în care vom deveni puternici din punct de vedere spiritual, atingând nivele de vibraþie din ce în ce mai înalte.
Vom resimþi atunci o adâncã compasiune, nu doar pentru cineva de pe stradã care nu are ce mânca, ci compasiune faþã de impactul acþiunilor noastre în vieþile celorlalþi.
Ca Arhanghel al timpului actual, Mihail oferã sprijin tuturor acelora care îºi pãstreazã bunãvoinþa, simþul adevãrului ºi credinþa în Legea Divinã.
Misiunea sa este strâns legatã de purificarea, curãþarea Pãmântului ºi a locuitorilor sãi de toate acumulãrile negative cauzate de sentimentele de teamã, spaimã, fricã, neliniºte, precum ºi de orice alt sentiment negativ ce conduce la apariþia de dezechilibre, tulburãri, boli, suferinþe.
Arhanghelul Mihail conduce acþiunea de eliminare din înveliºurile subtile ale oamenilor a seminþei de rebeliune sãdite de cãtre îngerii decãzuþi.
Pentru aceasta, fiecare om trebuie sã cearã, în sufletul sãu, aceastã purificare, pe calea care îi este specificã, ca sã poatã trece la un nivel superior de conºtiinþã.
Cu alte cuvinte, Arhanghelul Mihail elibereazã energiile negative indiferent de sursa sau locul lor, nu numai din universul exterior, ci ºi din înveliºurile subtile ale oamenilor.
Despre Sfântul Arhanghel Mihail, acþiunile, misiunea lui divinã extraordinarã apar multe referiri în Biblie, atât referitoare la cele din trecut, cât ºi la misiunea sa din evenimentele descrise în Apocalipsã.
Lui i s-a dat rolul de a aduce prima din cele ºapte plãgi care sunt descrise ca "Mânia lui Dumnezeu", de fapt karma negativã acumulatã de omenire, ºi care astfel se poate manifesta pentru a-i elibera pe cei care au generat-o, în mãsura în care sunt pregãtiþi pentru aceasta.
O frumoasã credinþã ne transmite cã Dumnezeu, dupã ce l-a creat pe Arhanghelul Mihail, l-a pus sã stãpâneascã forþele, spiritele naturii, ale zãpezii, fulgerului, tunetului, vântului ºi norilor.
Rudolf Steiner, în cartea sa Misiunea lui Mihail, spune cã fierul meteoritic a fost aruncat de cãtre Arhanghelul Mihail pe Pãmânt pentru a neutraliza efectele trãirilor negative ale oamenilor.

Arhanghelul Mihail este Protector Divin
Arhanghelul Mihail este binecunoscut ca Protectorul Relaþiei Maestru-discipol, Pãzitorul celor douãsprezece triburi ale lui Israel, Sfânt Protector al bisericii pe Pâmânt.
Fiind un protector divin prin excelenþã, Arhanghelul Mihail este apelat adeseori de bisericã ºi de comunitatea creºtinã ca sã apere de rãu.
Arhanghelul Mihail este invocat adeseori ca sã trezeascã, întãreascã ºi protejeze credinþa adevãratã, deplinã, puternicã, profundã, fermã ºi de nezdruncinat în Dumnezeu.
În unele scrieri angelice, arhanghelul Mihail este descris ca protector invincibil.
Iatã câteva exemple din Biblie, Daniel 10, 13; 10,21; 12, 1:
“Dar cãpetenia împãrãþiei Persiei mi-a stat împotrivã douãzeci ºi una de zile;
însã iatã cã Mihail, una din Cãpeteniile cele mai de seamã, mi-a venit în ajutor ºi am ieºit biruitor acolo, lângã împãraþii Persiei”;
“Dar vreau sã-þi fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevãrului.
Nimeni nu mã ajuta împotriva acestora, afarã de Voievodul vostru Mihail”;
“În vremea aceea se va scula Marele Voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tãu; cãci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile ºi pânã la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tãu va fi mântuit, ºi anume oricine va fi gãsit scris în carte.”

Arhanghelul Mihail este Ghid Divin al sufletelor umane
Arhanghelul Mihail este Ghid divin al sufletelor umane, pe care le ghideazã cãtre Dumnezeu.
El este descris, uneori, ca deþinând cheile Cerului (Paradisului).
Arhanghelul Mihail este întotdeauna stãpânul sufletelor.
Testamentul lui Avraam, lucrare care dateazã din secolul II d.C. îl prezintã pe Arhanghelul Mihail ca fiind atât de apropiat de Dumnezeu încât, prin intervenþia sa în faþa lui Dumnezeu, el poate chiar sã salveze sufletele din infernuri ºi sã le ghideze cãtre Ceruri (Sferele tainice superioare ale Manifestãrii).
În ipostaza Celui care cântãreºte sufletele, arhanghelul Mihail este înfãþiºat þinând în mânã o scalã a dreptãþii sau o balanþã în care, pe fiecare platan, se aflã câte un mic trup gol, reprezentând sufletele: cele acceptate au, de obicei, mâinile împreunate într-un gest de recunoºtinþã, iar cele pãcãtoase exprimã groazã în privire ºi atitudine.
Arhanghelul Mihail este, de asemenea, însãrcinat cu cântãrirea faptelor bune ºi a faptelor rele ale sufletului care tocmai a pãrãsit definitiv trupul prin aºa-zisa moarte. El hotãrãºte, în funcþie de meritele lor, ca cei rãi sã meargã în iad, iar cei buni sã meargã în Paradis.
Arhanghelul Mihail ne îndeamnã:
„Aminteºte-þi mereu natura ta adevãratã: tu eºti copilul preaiubit al lui Dumnezeu, plin de putere, bunãtate ºi creativitate!”
Arhanghelul Mihail ne învaþã, îndrumã, susþine, ajutã, inspirã, impulsioneazã, îndeamnã, ocroteºte ºi vegheazã sã ne reamintim mereu natura noastrã adevãratã – suntem cu toþii, indiferent de sex, vârstã, studii, ocupaþie, religie, rasã, copiii preaiubiþi ai lui Dumnezeu; suntem copiii lui Dumnezeu ºi Dumnezeu ne iubeºte.
Arhanghelul Mihail ne ajutã sã trãim plenar condiþia de copii preaiubiþi ai lui Dumnezeu.
Atunci când ne aducem cu adevãrat aminte, când devenim, când suntem copiii lui Dumnezeu avem acces la o cunoaºtere divinã, la un preaplin, dispunem de o putere divinã pe care suntem ghidaþi cum sã o folosim în bine, suntem întotdeauna plini de bunãtate ºi spontan genial creativi.
Iisus a spus: „Lãsaþi copiii sã vinã la Mine, cãci a lor este Împãrãþia Cerurilor”.
Este vorba despre copilul nostru interior, care existã, în mod potenþial, în fiecare dintre noi ºi este viu, liber, fericit, minunat, împlinit, bucuros, vesel, spontan, sãnãtos, armonios ºi puternic în bine.
Trezirea deplinã a copilului interior ne conferã accesul la Împãrãþia Cerurilor.

Arhanghelul Mihail este Înger al cunoaºterii ºi împlinirii menirii
Pentru meritele sale extraordinare, Dumnezeu i-a dat Arhanghelului Mihail puterea de a vedea întreaga anvergurã a Creaþiei Sale.
Arhanghelul Mihail ne cãlãuzeºte cãtre Dumnezeu.
Arhanghelul Mihail ne ajutã sã cunoaºtem menirea noastrã în viaþa pãmânteascã ºi sã o împlinim.
Ne ajutã sã dobândim rãbdare în aºteptarea împlinirii Voinþei Divine atunci când realizãm menirea.
Ne oferã revelaþii, sfaturi sfinte, pline de înþelepciune.
Scriitorul francez Victor Hugo îl numeºte “Îngerul bunelor sfaturi”.

Invocarea Arhanghelului Mihail
Arhanghelul Mihail este întotdeauna reprezentat foarte tânãr ºi frumos.
Descrierea Arhanghelului Mihail în Biblie:
„ªi mi-am ridicat ochii ºi iatã un om îmbrãcat în veºminte de in, iar coapsele încinse cu aur curat ºi de preþ, trupul lui ca ºi crisolitul ºi faþa lui ca fulgerul, iar ochii lui ca flãcãrile de foc, braþele ºi picioarele lui strãluceau ca arama lustruitã ºi sunetul cuvintelor lui ca vuietul unei mulþimi.” (Daniel cap. 10,5)
În Spania, la Garabandal, apariþiile Fecioarei Maria au fost pregãtite de arhanghelul Mihail. Cele patru fetiþe Jacinta, Mari-Cruz, Conchita Gonzales ºi Mari-Loli Mazon l-au vãzut pe 18 iunie 1961 ºi l-au descris astfel:
„Îngerul era îmbrãcat cu un veºmânt albastru, lung, fãrã centurã... Aripile roz, luminoase, erau destul de mari, foarte frumoase. Chipul sãu era nici alungit, nici rotund, nasul era foarte frumos, ochii negri, iar tenul era mat. Mâinile erau foarte fine, unghiile îngrijite. Pãrea sã aibã opt sau nouã ani. Atât de tânãr ºi totuºi dãdea impresia unei forþe invincibile!”
În tradiþia islamicã, Arhanghelul Mihail este înfãþiºat având aripi de topaz, fiind înconjurat din cap pânã în picioare de raze aurii, fiecare razã având un milion de faþete (feþe), iar fiecare dintre aceste feþe implorând într-o limbã diferitã iertarea divinã pentru faptele rele ale celor credincioºi.
În unele scrieri angelice, arhanghelul Mihail este descris ca purtând, în unele ipostaze, hainã foarte frumoasã albastrã, în alte ipostaze, hainã rosie; în alte ipostaze hainã aurie.
Prezenþa subtilã, sublimã, divinã, angelicã, inspiratoare, impulsionantã, protectoare, puternicã a arhanghelului Mihail poate fi simþitã în sfera planetei Pãmânt.
Atunci când invocãm, cu o credinþã puternicã, profundã, deplinã, în universul nostru lãuntric, Numele ºi Prezenþa tainicã a Arhanghelului Mihail, în fiinþa noastrã apare o stare distinctã ce evidenþiazã cã începem sã beneficiem de pe urma influenþei lui divine.
Atunci când ne gândim, într-un mod ferm ºi cu o credinþã deplinã, la realitatea existenþei Arhanghelului Mihail îl chemãm totodatã, îl invocãm în universul nostru lãuntric, putem dupã aceea sã intrãm ºi sã ne menþinem în stare de comuniune cu realitatea lui tainicã.
Nu trebuie sã uitãm nicio clipã cã pentru a beneficia de fiecare datã, într-un mod liber, de pe urma ajutorului lui, trebuie sã nu uitãm cã este în prealabil necesar sã-i cerem de fiecare datã ajutorul.


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Poate ca un inger arata ca tot ceea ce noi am uitat: lucruri uitate, sentimente uitate, care nu par cunoscute atunci cand le reintalnim. Pierdute, dar care odinioara au fost ale noastre."
John Ashberry