Prima pagina arrowAparitii tainice ale ingerilor

Aparitii tainice ale ingerilor

Îngerul pãzitor al cãlugãriþei franceze Marie du Christ a luat forma unui vultur ca sã o poatã conduce  în bilocaþie în cãlãtorii îndepãrtate, în timp ce îngerul Annei Ebele (1917-1985), o tânãrã nemþoaicã pe care a trebuit sã o protejeze de soldaþi, a ales forma unui porumbel care se aºeza pe umãrul sau pe mâinile ei: "Am luat aceastã formã ca sã pot conversa cu tine fãrã a atrage atenþia. Trebuie sã ascunzi toate darurile pline de graþie primite de la Soþul tãu divin."

mariaegipt.jpgAceste deghizãri nu sunt surprinzãtoare de fapt, atunci când ºtim ce s-a petrecut la Zeitun, în Egipt, între anii  1968-1969. Fecioara Maria ºi-a fãcut apariþia în tãcere ºi aureolatã de un nimb luminos, deasupra cupolei unei biserici, vizibilã pentru mii de persoane de toate credinþele. Aceastã siluetã luminoasã a putut chiar sã fie fotografiatã împreunã cu siluetele fiinþelor misterioase care o însoþeau:
"În plus, în ziua apariþiei luminoase, pe cer zburau neîntâmplãtor foarte mulþi porumbei alb-strãlucitori de aceeaºi culoare cu a Fecioarei, astfel încât cerul întreg sclipea de alb strãlucitor...".
(Michel Nil, Apparitions de la Tres Sainte Vierge Marie en Egypte en 1968-1969)

Toate relatãrile legate de acest eveniment sunt asemãnãtoare:
"A doua oarã, porumbeii au apãrut pe cer la douã noaptea o datã cu a doua apariþie a Fecioarei, lucru care nu este foarte natural deoarece porumbeii nu zboarã noaptea în mod normal; în plus, aceºti porumbei erau de o culoare albã strãlucitoare care sclipea în întunericul nopþii."

Aceste pãsãri stranii de luminã aveau un comportament cel puþin neobiºnuit:
"În epoca apariþiilor, se manifestau pe cer stele ºi îngeri. Porumbeii zburau foarte frumos creând deasupra noastrã forme simbolice, ca de exemplu forme de cruce. Câteodatã ei erau foarte luminoºi, aproape ireali, altãdatã pãreau porumbei reali. Uneori lumina strãlucea puternic din ciocurile lor sau de la nivelul aripilor."

Credincioºii erau convinºi cã porumbeii aceia strãlucitori erau îngeri care îºi escortau astfel regina. Unele persoane au întrezãrit chiar anumite siluete luminoase de adolescenþi care le luau locul câteodatã.

Cunoscând aceste apariþii ºi manifestãri, experienþa servitoarei lui Dumnezeu Speranza Gonzales Puig (1823-1885), fondatoarea grupãrii creºtine  Misionarele Inimii Imaculate a Fecioarei Maria din Spania, nu ne mai apare atât de insolitã pe cât a pãrut pentru directorul ei spiritual de la acea vreme. În Notas autobiograficas, ea povesteºte cã era mereu însoþitã ºi instruitã de îngeri. Pe 4 ianuarie 1856, ea s-a regãsit "înconjuratã de 9 îngeri pãzitori", dintre care mai ales unul era protectorul ei. Numãrul celorlalþi îngeri din jurul ei varia mereu. Ei îi vorbeau adeseori ºi de cele mai multe ori ea îi vedea sub forma unor "globuri luminoase" ºi le auzea "vocile duioase care o instruiau pe cãrãrile virtuþii".
 
În general, îngerii se manifestã însã sub forme omeneºti. Ei pot apãrea sub forma unor adolescenþi sau a unor bãrbaþi de o mare frumuseþe, dar uneori ei se manifestã sub forma unor copii. Astfel, îngerul pãzitor al sfintei Francesca Romana ºi îngerul care a pregãtit-o pe Catherine Labouré (1806-1876) pentru întâlnirea cu Fecioara Maria în capela de pe strada Bac, pe 18 iulie 1830 s-au manifestat ºi ei sub forma unor copii:
catherinelaboure.jpg"În sfârºit, pe la orele 11 seara m-au auzit strigatã pe nume: "Sora mea! Sora mea!"
M-am ridicat privind în direcþia vocii pe care o auzeam ºi care ajungea la mine dintr-o parte. Am tras o perdea ºi am vãzut un copil de patru sau cinci ani, îmbrãcat în alb,  care mi-a spus:
"Luaþi o diligenþã ºi veniþi la sfânta capelã. Maica Domnului vã aºteaptã!"
M-am grãbit sã mã îmbrac ºi m-am îndreptat spre partea camerei  unde copilul mã aºtepta în picioare fãrã a fi mai înalt decât marginea patului meu. L-am urmat apoi ºi l-am admirat conducându-mã din stânga mea ºi  emanând raze de luminã peste tot pe unde trecea."
(René Laurentin, Vie authentique de Catherine Labouré)
Micuþul s-a dovedit surprinzãtor de autoritar în momentul în care Catherine ajunsã la capelã pãrea cã nu-ºi dã seama cã se aflã în faþa Fecioarei Maria. "În momentul acela micuþul mi-a vorbit dar nu cu o voce de copil, ci cu o voce puternicã de bãrbat, iar cuvintele lui erau pline de fermitate."

marina-de-escobar.jpgMicul înger pãzitor al sfintei Francesca Romana s-a dovedit ºi el foarte ferm, ca ºi cel al misticei spaniole Marina de Escobar (1554-1633), care o vizita sub forma unui copil de ºapte-opt ani. Dupã stigmatizarea ei, Marina a primit 4 ºi apoi 12 îngeri suplimentari, care se aflau în serviciul ei pentru a o ajuta în rugãciunile ºi operele ei pioase, pentru a o îngriji în timpul bolilor ei continue ºi pentru a o consola în timpul suferinþelor ºi încercãrilor sale. Toþi se prezentau sub forma unor copii, iar unul dintre ei, care avea aparenþa unui copil de 2 ani, i-a spus într-o zi:
"Eu sunt mic dar Dumnezeu mi-a dat o putere foarte mare."

Cãlugãriþa Camilla Pudenziana Zangoni (1586-1662), din Bologna, a început sã-ºi vadã îngerul pãzitor de la vârsta de 40 ani: el îi apãrea sub forma unui copil fermecãtor de 7-8 ani.

Sã ne focalizãm acum asupra unei manifestãri supranaturale care i-a fãcut pe toþi sã îºi piardã cumpãtul, chiar ºi pe anchetatorii Vaticanului veniþi la faþa locului. Acest fenomen nu s-a petrecut nici în Portugalia, nici în Spania sau în Italia, þãri catolice prin excelenþã, în care acest gen de miracol nu surprinde pe aproape nimeni, ci în Japonia, þarã ºintoistã ºi budistã. Miracolul a fost vãzut de mii de oameni, a fost fotografiat ºi chiar filmat de televiziunile japoneze locale ºi naþionale. O statuie din lemn a Fecioarei a plâns, vãrsând lacrimi timp de mai multe zile într-o bisericã japonezã, în vreme ce o credincioasã primea prin claraudiþie mesaje de la îngerul ei pãzitor ºi de la Fecioarã în legãturã cu miracolul de la Fatima. De-a dreptul înnebunitor!

mariajaponia.jpgÎntrucât minunile nu sunt foarte frecvente la budiºti, aceastã statuie a pus în încurcãturã toate autoritãþile ecleziastice ºi politice. Deºi a fost studiatã, analizatã, radiografiatã, nu s-a descoperit în ea niciun mecanism, furtun sau cristal. Evenimentul a fost senzaþional: statuia unei "zeiþe“ strãine se manifesta în Þara Soarelui Rãsare! Pe 4 ianuarie 1975, statuia Fecioarei aflatã în Mãnãstirea din oraºul Akita a început sã plângã, marcând începutul primului miracol constatat de milioane de japonezi de toate confesiunile. Acest fenomen supranatural a durat pânã pe 15 septembrie 1981, când a avut loc a 101-a ºi ultima lacrimaþie. Mitsuo Fukushima, reporter la Fuji News, dar ºi alte douã canale de televiziune plasaserã camere de luat vederi în faþa statuii, pentru a o filma 24 din 24 de ore, ca sã surprindã lacrimile care se prelingeau pe obrajii de lemn! Iatã comentariului episcopului, total depãºit de situaþie, reprodus în lucrarea Akita, lacrimile ºi mesajele Fecioarei de Teiji Yasuda:
"Am mers la mãnãstire ºi am vãzut. Eram stupefiat, deºi ºtiam cã miracolele erau frecvente în Biblie. Dar aceea era Biblia... Faptul de a vedea eu însumi un miracol m-a tulburat foarte mult... Este inexprimabil! Pe de altã parte, asta mi s-a pãrut prea de tot.
Atunci am pus-o sub observaþie pe sora Sasagawa ºi i-am rãscolit tot trecutul. Sora Sasagawa a fost în centrul problemei. Nu am descoperit nimic neobiºnuit.“


Pregãtitã de cãtre îngerul sãu pãzitor (aºa cum fusese de curând ºi sora Catherine Laboure, din Rue du Bac), cãlugãriþa avea stigmate ºi, în plus, o percepea prin clarviziune pe Sfânta Fecioarã, care îi transmitea mesaje. Autoritãþile ecleziastice japoneze erau convinse cã, într-un fel sau altul, lacrimaþiile aveau legãturã cu ea. Atunci cãlugãriþa a fost cercetatã amãnunþit de cãtre detectivi, iar lacrimile au fost analizate. Primul studiu, realizat de cãtre un medic de la Facultatea de Medicinã Legalã, a identificat sângele care cursese din statuie: era grupa AB. În schimb, grupa sanguinã a lacrimilor era grupa B. O altã analizã a lacrimilor vãrsate pe 22 august 1981 le-a clasat de data aceasta în grupa 0. Prin aceasta, cãlugãriþa a fost de facto scoasã din discuþie ºi Vaticanul a sfârºit prin a depune grosul dosar (urmare a ºapte ani de anchetã) pe biroul cardinalului Ratzinger, pe vremea aceea prefect al Congregaþiei pentru doctrina credinþei. Viitorul Papã Benedict al XVI-lea a recunoscut în 1988 caracterul supranatural al acestor lacrimi miraculoase. Era deci un fenomen supranatural (un miracol), întru totul conform canoanelor Romei.
Dar ce i-a spus oare atât de grav Sfânta Fecioarã acestei cãlugãriþe japoneze? Ce o fãcea sã plângã? Veºtile nu sunt prea bune:

3 august 1973: "Tatãl Ceresc se pregãteºte sã pedepseascã întreaga umanitate.“
13 octombrie 1973: "Draga mea fiicã, ascultã ceea ce am sã-þi spun. Aºa cum þi-am spus deja, dacã oamenii nu se îndreaptã ºi nu devin mai buni, Tatãl Ceresc va trimite o mare nenorocire asupra umanitãþii. Va fi o pedeapsã mai mare decât Potopul, aºa cum nu s-a mai vãzut niciodatã. Focul va coborî din cer ºi va distruge mare parte din omenire, fãrã a cruþa pe nimeni.“
13 octombrie este, bineînþeles, data aniversarã a miracolului de la Fatima. Aceasta nu este o întâmplare, ci dimpotrivã: avertismentul din 1917 a fost reînnoit în 1973, ca ºi în 1961, la Garabandal.

Iatã varianta celui de al 3-lea secret de la Fatima ce a fost dictatã de Fecioara Maria maicii Agnes, în Japonia, la data de 13 octombrie 1973:
"Cum þi-am spus deja, dacã oamenii nu se cãiesc ºi nu se îndreaptã, Tatãl Ceresc va da o pedeapsã teribilã întregii umanitãþi. Va fi o pedeapsã mai grea decât Potopul, o pedeapsã aºa cum nu a mai fost niciodatã: un foc va coborî din ceruri ºi va ucide o mare parte din omenire, atât pe cei buni, cât ºi pe cei rãi, ºi nu îi va scuti nici pe preoþi, nici pe credincioºi. Supravieþuitorii vor fi atât de dezolaþi, încât îi vor invidia pe cei morþi.
Singurele arme care vor mai exista atunci vor fi mãtãniile pentru rugãciune ºi semnul lãsat de Fiul meu. Faceþi-vã rugãciunile în fiecare zi.
Diavolul se va infiltra chiar ºi în Bisericã, producând discordie, astfel cã vom vedea cardinali ridicându-se împotriva cardinalilor ºi episcopi ridicându-se împotriva altor episcopi. Preoþii care mã vor sluji plini de iubire vor fi dispreþuiþi ºi atacaþi de ceilalþi; bisericile ºi altarele vor fi jefuite ºi Biserica va fi plinã de cei care acceptã compromisurile, iar diavolul va împinge pe mulþi preoþi ºi multe suflete consacrate lui DUMNEZEU sã nu Îl mai slujeascã pe Domnul. Diavolul se va înverºuna mai ales împotriva acestor suflete consacrate [prin jurãmânt monastic] lui DUMNEZEU.
Perspectiva pierderii atâtor suflete este cauza tristeþii mele. Dacã pãcatele vor creºte în numãr ºi în gravitate, nu va mai fi iertare pentru ei.“

În corelaþie cu aceste miracole, maica clarvãzãtoare Agnes Katsuko Sasagawa a comunicat de mai multe ori cu un înger a cãrui aparenþã era femininã:
"Am zãrit deodatã la dreapta patului meu o persoanã graþioasã pe care nu o cunoºteam ºi care a început sã citeascã Rozariul împreunã cu mine. Dupã primele zece  recitãri ea a adãugat o rugãciune încã necunoscutã mie. Surprinsã am repetat rugãciunea dupã ea. Iatã textul acesteia:

"O, Domnule Iisus, iartã-ne nouã pãcatele, pãzeºte-ne de focul infernului ºi condu-ne în Cer sufletele noastre, mai ales pe cele care au cea mai mare nevoie de mila Voastrã divinã."

Sora Agnes prin natura ei era foarte solarã, iar îngerul sãu îi apãrea sub forma unei femei. Aceastã femeie nu era cu siguranþã Fecioara Maria, cãci nu s-ar fi rugat sie însãºi recitând Rozariul:

"Sora Agnes povesteºte cum o femeie foarte frumoasã i-a apãrut când se afla în spitalul din Miyoko, a recitat Rozariul împreunã cu ea ºi apoi a învãþat-o rugãciunea pe care Fecioara Maria o dãruise ciobãnaºilor de la Fatima. Cine ar pute fi capabil de un asemenea miracol dacã nu un înger? De atunci, timp de nouã ani, aceeaºi fiinþã de luminã i-a apãrut sorei Agnes de mai multe ori pentru a o ghida ºi pentru a o avertiza în diverse situaþii."

Pe 13 ianuarie 1955, în timp ce Teresa Musco (1934-1976), în vârstã de 12 ani pe atunci, era internatã în spitalul din Caserte pentru o intervenþie chirurgicalã, ea a vãzut la cãpãtâiul ei un copil foarte frumos ºi blond, "cu aripi de aur ºi cu o voce suavã":
"Oferã totul pentru pãcãtoºi, fãrã sã te plângi! Eu sunt îngerul Gabriel ºi sunt mereu alãturi de tine. Sã nu te îngrijorezi de nimic."

Chiar ºi arhanghel fiind, Gabriel i-a apãrut fetiþei sub forma unui copil probabil pentru a nu o intimida sau speria. Chiar ºi Rafael i-a apãrut lui Tobias sub forma unui tânãr cãlãtor pentru cã într-adevãr îngerii se deghizeazã câteodatã din motive de discreþie, dar ºi pentru a nu-i speria sau înspãimânta pe oamenii cãrora li se aratã.


Orice reproducere, integrala sau partiala, a acestui articol, fara acordul scris al site-ului angelinspir.ro, este strict interzisa si se pedepseste conform Legii drepturilor de autor.

Video

video47.jpg

Rugaciune

angel06.gif

Impresii

Daca doriti sa ne trimiteti impresii personale
11.gif

Ganduri inspirate

"Ingerii nu mor niciodata, voi stiti aceasta."
Anatole France